Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 2

Ponad 40% pacjentów z chorobą oporną na immunosupresję umiera z powodu krwawienia lub zakażenia w ciągu 5 lat po diagnozie.4 Chociaż ponowne stosowanie terapii immunosupresyjnej było skuteczne jako leczenie ratujące u niektórych pacjentów, nasilenie reżimu z użyciem silniejszych środków, takich jak jako królik ATG, syrolimus lub mykofenolan nie poprawił wskaźnika odpowiedzi.1,5 Trombopoetyna jest głównym regulatorem produkcji płytek krwi poprzez wiązanie receptora c-MPL na megakariocytach, co powoduje dojrzewanie i uwalnianie płytek krwi.6 Hematopoetyczne komórki macierzyste i komórki progenitorowe również eksprymują c-MPL na swojej powierzchni komórkowej, 7 i dodatek rekombinantów trombopoetyna rozszerza pulę hematopoetycznych komórek macierzystych w hodowli.7 Myszy z nokautem, które wykazują niedobór ekspresji mpl, małpy trombopoetyny, 10 lub u obydwu, zmniejszają liczbę hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych, a ostatecznie może dojść do uszkodzenia szpiku wieloliniowego rozwija się u pacjentów z wrodzoną małopłytkowością amegakariocytarną, którzy mają mutacje MPL.11 Obserwacje te sugerują, że stymulacja szlaków sygnałowych c-MPL może przezwyciężyć zmniejszenie liczby krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych w niedokrwistości aplastycznej.
Eltrombopag (Promacta) jest doustnym mimetykiem trombopoetyny, który wiąże się z c-MPL, promując megakariopoezę i uwalnianie płytek krwi z dojrzałych megakariocytów.12 Eltrombopag zwiększa liczbę płytek krwi u zdrowych osób i jest zatwierdzony przez Food and Drug Administration do leczenia pacjentów z przewlekłą odpornością plamica małopłytkowa.12 Postawiliśmy hipotezę, że eltrombopag może mieć aktywność u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, u których nadal występuje ciężka małopłytkowość po tym, jak nie wystąpiła odpowiedź na jeden lub więcej cykli immunosupresji.
Metody
Uczestnicy badania i nadzór
Ta próba, sponsorowana przez National Institutes of Health (NIH), była zainicjowanym przez badacza, niezandomizowanym, drugim etapem badania eltrombopagu u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną i ciężką uporczywą trombocytopenią po immunosupresji. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję przeglądową NIH i było monitorowane przez Radę Monitorującą dane i bezpieczeństwo NIH. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Eltrombopag został udostępniony bezpłatnie przez GlaxoSmithKline, który nie odgrywa żadnej roli w projektowaniu, gromadzeniu lub analizie danych ani pisaniu manuskryptu. Nikt, kto nie jest wymieniony jako autor, przyczynił się do napisania manuskryptu. Wszyscy autorzy mieli pełny i niezależny dostęp do wszystkich danych oraz rękojmię za dokładność i kompletność zgłaszanych danych oraz wierność badania do protokołu
[patrz też: nervomix sen, arthrotec apteka, metafen ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: arthrotec apteka metafen ulotka nervomix sen