Identyfikacja genów dla metabolizmu witaminy B12 cblD ad 5

To zmapowało gen cblD do regionu chromosomu 2q22.1-2q23.3 (figura 2A), który zawiera 28 genów (zgodnie z mapą genetyczną deCODE, szczegóły patrz numery dostępu i adresy URL w uwadze w dodatkowym dodatku) . Gen C2orf25 został wybrany jako kandydat z uwagi na jego homologię14 do domniemanego mitochondrialnego składnika ATPazy z transportera kasety wiążącej ATP (YP_218380) i dlatego transport kobalaminy w bakteriach jest ułatwiony przez system transportu ABC.15 Analiza mutacji
Pełnej długości cDNA dla genu kandydata C2orf25 amplifikowano za pomocą RT-PCR i specyficznych starterów (Tabela 3 w Dodatkowym dodatku). Gen C2orf25 następnie zsekwencjonowano z cDNA od każdego z siedmiu pacjentów z defektem cblD i zidentyfikowano mutacje dla każdego pacjenta. Mutacje te zostały następnie potwierdzone za pomocą amplifikacji PCR odpowiednich eksonów z genomowego DNA, z udziałem flankujących intronów intronowych (Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Zidentyfikowaliśmy dziewięć mutacji, z dwoma zmutowanymi allelami u każdego pacjenta (Tabela i Figura 2B).
Przewiduje się, że pięć z zidentyfikowanych mutacji prowadzi do przedwczesnego kodonu stop, co prowadzi do skrócenia białka: dwóch mutacji nonsensownych (160C . T, 748C . T), dwóch delecji (57_64del, 696 + 1_4del) i jednego powielenia (419dupA ). 696 + 1_4del mutacja w miejscu splicingu została pokazana za pomocą RT-PCR, aby spowodować pominięcie egzonu 7. Ta mutacja była obecna w stanie homozygotycznym w Pacjentu 7 i została znaleziona w stanie heterozygotycznym zarówno u rodziców, jak iu pacjentów. ryzyko płodu w tej rodzinie (dane nie pokazane).
Zidentyfikowano jedną duplikację w ramce (307_324dup). Oczekuje się, że ta mutacja doda sześć aminokwasów do produktu białkowego.
Figura 3. Figura 3. Ewolucyjna konserwacja MMADHC (kwas metylomalonowy, typ cblD i homocystynuria). Dopasowanie sekwencji aminokwasowej do MMADHC i jego ortologów przeprowadzono za pomocą oprogramowania ClustalW. Reszty, które są identyczne we wszystkich wymienionych gatunkach, są pokazane na czarno; reszty z konserwatywnymi podstawieniami są przedstawione kolorem szarym. Wskazano część sekwencji o tożsamości genetycznej do bakteryjnego hipotetycznego mitochondrialnego transportera kasety wiążącej ATP (ABC). Aminokwasy stanowiące przypuszczalny motyw wiążący kobalaminę są podkreślone (reszty 81-86). Kreski reprezentują aminokwasy, których nie ma w białku danego gatunku. Wartość wzdłuż prawej strony sekwencji wskazuje numer ostatniego aminokwasu pokazanego w rzędzie. MLS oznacza przypuszczalną sekwencję liderową mitochondriów, zgodnie z przewidywaniami programu Mitoprot II. Sekwencje są pokazane dla następujących gatunków (od góry do dołu w każdej grupie): Homo sapiens, Pan troglodytes, Bos taurus, Canis familiaris, Mus musculus musculus, Rattus norvegicus, Oryctolagus cuniculus, Mus musculus domesticus, Gallus gallus, Danio rerio i Caenorhabditis elegans.
Stwierdzono trzy mutacje powodujące pojedynczą zmianę aminokwasu (545C . A, 746A . G i 776T . C), z których każdy występuje w regionie genu, który jest wysoce konserwatywny wśród gatunków (Figura 3). Te trzy mutacje błądzenia wystąpiły u pacjentów pochodzenia europejskiego i nie wystąpiły u 100 kontrolnych chromosomów od osobników o tym samym pochodzeniu etnicznym, znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo, że są to powszechne polimorfizmy
[przypisy: szpital wojewodzki gdansk, alienware allegro, esberitox cena ]

Powiązane tematy z artykułem: alienware allegro esberitox cena szpital wojewodzki gdansk