Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7

Warto zauważyć, że 29 pacjentów (10%), którzy otrzymali R-FC, zmarło podczas remisji, w porównaniu z 11 (4%), którzy otrzymali R-CHOP. Ze względu na zaobserwowaną różnicę w całkowitym przeżyciu niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił zamknięcie grupy R-FC. Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia toksyczne, zgodnie ze schematami oceny i indukcji i konserwacji (analiza w toku). Toksyczne skutki hematologiczne występowały częściej w grupie R-FC niż w grupie R-CHOP (Tabela 2). Zaparcia i neuropatia lub 2 stopnia były częstsze wśród pacjentów, którzy otrzymywali R-CHOP niż wśród osób, które otrzymały R-FC. Zakażenia stopnia 3. lub 4. były zrównoważone pomiędzy grupami R-FC i R-CHOP, występującymi odpowiednio u 17% i 14% pacjentów, ale występowała tendencja do częstszego występowania neutropenii z gorączką u pacjentów, którzy otrzymywali R-CHOP niż wśród osób, które otrzymały R-FC (17% vs. 11%, P = 0,052). Działania toksyczne na serce stopnia 3 lub 4 były niezbyt częste, występowały u 3 do 4% wszystkich pacjentów, a stawki były podobne w obu grupach.
Ze względu na wyższy odsetek hematologicznych efektów toksycznych zgodność leczenia była gorsza wśród pacjentów, którzy otrzymali R-FC: 23% tych pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, nie ukończyło wszystkich cykli, w porównaniu z 12% pacjentów, którzy otrzymali R-CHOP i mieli odpowiedź. Mediana czasu trwania terapii indukcyjnej w grupie R-FC wynosiła 143 dni (zakres międzykwartyla- nowy, od 106 do 161), zgodnie z oczekiwaniami, przy medianie średniego czasu trwania cyklu wynoszącego 31 dni; mediana czasu trwania terapii indukcyjnej w grupie R-CHOP wynosiła 152 dni (zakres międzykwartylny, 147 do 163), zgodnie z oczekiwaniami, z medianą średniego czasu trwania cyklu wynoszącego 21 dni.
Leczenie podtrzymujące
Łącznie 316 pacjentów przydzielono losowo do rytuksymabu lub interferonu alfa, z których 274 było włączonych do analizy pierwotnej (143 w grupie rituksymabu i 131 w grupie z interferonem alfa). Charakterystykę pacjentów i przyczyny nie poddawania się randomizacji lub ocenie przedstawiono na rysunku 1B iw tabeli oraz w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Utrzymująca się cytopenia u 29 pacjentów, którzy otrzymali R-FC, wykluczała udział w drugiej randomizacji, ponieważ leczenie podtrzymujące interferonem alfa wymagało odpowiedniej funkcji hematopoetycznej. W przypadku analizy podstawowej cenzurowanie z powodu naruszenia protokołu nastąpiło w ośmiu przypadkach, wszystkie w grupie otrzymującej interferon alfa; 6 pacjentów przeszło na leczenie podtrzymujące z rytuksymabem, z rytuksymabem i interferonem alfa, a z radioterapią. Mediana czasu obserwacji w celu oceny czasu trwania remisji wyniosła 36 miesięcy (37 miesięcy w grupie rituksymabu i 34 miesiące w grupie interferonu alfa).
Rysunek 3
[podobne: wyszukiwarka kodów icd 10, konspekt treningu piłki nożnej seniorów, warzywna rzeszów rejestracja ]

Powiązane tematy z artykułem: konspekt treningu piłki nożnej seniorów warzywna rzeszów rejestracja wyszukiwarka kodów icd 10