Ocena jakości życia związanej z leczeniem zidowudyną w bezobjawowym zakażeniu ludzkim niedoborem odporności ad 6

Nie było wartości użytkowych, dla których placebo zapewniało znacznie dłuższy Q-TWiST niż zydowudyna. Ponieważ 500 mg jest obecnie zalecaną dzienną dawką zydowudyny, pozostałe dyskusje koncentrują się na porównaniu pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących tę dawkę leku a biorcami placebo. Rysunek 3 pokazuje wyniki analizy progu użyteczności. Wartość czasu po zdarzeniu niepożądanym i przed progresją choroby jest reprezentowana przez współczynnik użyteczności uAE, a wartość czasu po progresji choroby jest wskazywana przez uProg, oba są w stosunku do czasu bez objawów choroby lub toksyczności. Rysunek pokazuje zakres możliwych wartości dla każdego współczynnika użyteczności i wskazuje, które pary wartości użytkowych faworyzują zydowudynę i które faworyzują placebo. Subiektywne oceny dostarczają wagi dla składników Q-TWiST, wpływając na porównania terapeutyczne.
Tradycyjna analiza skuteczności wykorzystuje opóźnienie w postępie choroby jako główny punkt końcowy i przypisuje wartość do ZAE, co jest równoważne czasowi bez objawów lub toksyczności, oraz wartości 0 do uProg, co jest równoznaczne ze śmiercią. Przy tych wartościach 500 mg zydowudyny jest znacznie lepsze niż placebo w opóźnianiu postępu choroby.
W naszej analizie przyjęliśmy, że wartość czasu po zdarzeniu niepożądanym nie jest równa wartości czasu bez objawów choroby lub toksyczności, ale raczej wiąże się ze zmniejszoną jakością życia. Faktyczna wartość tego czasu zależy od indywidualnego pacjenta i konkretnego zdarzenia niepożądanego. Wartość użyteczna reprezentuje ilość czasu bez objawów choroby lub toksyczności, która byłaby odpowiednikiem roku w określonym stanie zdrowia (po zdarzeniu niepożądanym lub progresji choroby). Na przykład, przy wartościach z Tabeli 2, porównanie pomiędzy 500 mg zydowudyny i placebo jest obliczane w następujący sposób: -0,08 + (uAE) (0,6) – (uProg) (0,5). Dla pacjenta, który zrezygnowałby z miesiąca życia po roku od zdarzenia niepożądanego (uAE = 0,92) lub 4 miesiące po roku od progresji choroby (uProg = 0,68), aby uzyskać czas bez objawów choroby lub toksyczności, 500 mg Zydowudyna zapewnia przyrost o 0,132 jakości życia (4 dni) w porównaniu z placebo w okresie 18 miesięcy, co stanowi znaczącą różnicę. Dla dowolnej wartości zEA równej lub większej niż wartość uProg, 500 mg zydowudyny zapewnia więcej miesięcy czasu o jakości życia bez objawów choroby lub toksyczności niż placebo.
Jeśli chodzi o wpływ liczby komórek CD4 w linii bazowej na nasze wyniki, wśród pacjentów z niską liczbą CD4 +, terapia wiązała się z opóźnieniem w progresji choroby o 1,3 miesiąca, ale ta różnica między leczeniem a grupami placebo nie była istotna, być może z powodu małej próbki (n = 162). Jednak nie było żadnych wartości użytkowych na wykresie progu użyteczności, który wykazał znaczną przewagę dla zydowudyny. W grupie pacjentów z wysoką liczbą CD4 + (n = 1173) wyniki były zasadniczo identyczne jak w przypadku próbki jako całości. (Liczby CD4 + w linii podstawowej nie były dostępne dla trzech pacjentów.) Model regresji proporcjonalnych zagrożeń wykorzystano do prognozowania wartości progu użyteczności odpowiadającego liczbie komórek CD4 + 200, 300 i 400 na milimetr sześcienny
[podobne: afronis opinie, faza owulacyjna, skrzypolen ]

Powiązane tematy z artykułem: afronis opinie faza owulacyjna skrzypolen