Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 6

3 podsumowuje wyniki pomiaru grubości błony środkowej i wewnętrznej tętnic szyjnych i udowych. Pełny zestaw analiz obejmował wszystkich pacjentów z co najmniej jednym pomiarem grubości intima-media po ocenie wyjściowej: 320 pacjentów (88,1%) w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną i 322 pacjentów (90,2%) w grupie leczenia skojarzonego. Podstawowy pomiar wyników
Pierwotna miara wyniku, zmiana w stosunku do wartości wyjściowej średniej (. SE) grubości błony wewnętrznej naczynia tętnicy szyjnej, wyniosła 0,0058 . 0,0037 mm w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną i 0,0111 . 0,0038 mm w grupie leczenia skojarzonego. Ta różnica (0,0053 mm) nie osiągnęła istotności statystycznej (P = 0,29). Wykluczenie z analiz statystycznych pacjentów z brakującymi danymi lub biologicznie nieprawdopodobne pomiary grubości intima-media tętnic szyjnych (określone jako różnica> 0,1 mm między wizytami) nie zmieniło wyników pierwotnych lub wtórnych wyników (dane nie przedstawione) .
Rysunek 3. Rycina 3. Średnia (. SE) grubość warstwy środkowo-medycznej tętnicy szyjnej podczas 24 miesięcy terapii. Wyniki modelu podłużnego, powtarzalnego pomiaru były zgodne z podstawową miarą wyniku (ryc. 3). Zmiana średniej grubości intima-media w czasie nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema badanymi grupami (P = 0,17 dla interakcji między leczeniem a czasem). W obu grupach obserwowano nieznaczny wzrost średniej grubości błony środkowej i wewnętrznej; po 2 latach oszacowania wyniosły 0,0095 . 0,0040 mm w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną (P = 0,02) i 0,0121 . 0,0038 mm w grupie leczenia skojarzonego (P <0,01).
Wtórne wyniki pomiaru
Regresję w grubości środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej stwierdzono u 142 z 320 pacjentów (44,4%) w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną oraz u 146 z 322 pacjentów (45,3%) w grupie leczenia skojarzonego (p = 0,92). U 9 z 320 pacjentów (2,8%) w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną iu 15 z 322 pacjentów (4,7%) w połączeniu z nowymi postaciami płytki nazębnej (która została określona jako grubość warstwy wewnętrznej – ponad 1,3 mm) grupa terapeutyczna (P = 0,20). Nie zaobserwowano znaczącej zmiany w średniej grubości środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej, wzrost o 0,0103 . 0,0049 mm w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną i 0,0175 . 0,0049 mm w grupie leczenia skojarzonego (p = 0,27). Na koniec nie zaobserwowano znaczących zmian między grupami badawczymi pod względem średnich miar grubości warstwy wewnętrznej tętnicy szyjnej wspólnej (P = 0,93), żarówki szyjnej (P = 0,37), tętnicy szyjnej wewnętrznej (P = 0,21), oraz tętnica udowa (P = 0,16), ani też średnia wartości średniej dla grubości warstwy intima-media w tętnicach szyjnych i udowych (P = 0,15) (tabela 3).
Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane, które uznano za związane z leczeniem, były podobne w obu grupach i wystąpiły u 107 z 363 pacjentów (29,5%) w grupie leczonej wyłącznie symwastatyną oraz u 122 z 357 pacjentów (34,2%) w grupie leczenia skojarzonego ( P = 0,18). Podobnie, wskaźniki przerwania leczenia związane z działaniami niepożądanymi były podobne: 34 z 363 pacjentów (9,4%) w grupie otrzymującej wyłącznie symwastatynę i 29 z 357 pacjentów (8,1%) w grupie leczenia skojarzonego (P = 0,56). Osiem z 360 pacjentów (2,2%) w grupie leczonej wyłącznie przez simwastatynę i 10 z 356 pacjentów (2,8%) w grupie leczenia skojarzonego musiało przerwać leczenie z powodu kolejnych podwyższeń ponad trzykrotnie przekraczających górną granicę normy ( ULN) w aminotransferazie alaninowej, aminotransferazie asparaginianowej lub obu (P = 0,62)
[hasła pokrewne: szpital wojewodzki gdansk, gruczoły apokrynowe, faza owulacyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: faza owulacyjna gruczoły apokrynowe szpital wojewodzki gdansk