T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer ad

W tej próbie badamy hodowle limfocytów naciekających nowotwór otrzymanych od każdego pacjenta pod względem reaktywności wobec wszystkich zidentyfikowanych zmutowanych neoepitopów wyrażanych przez ich autologiczny nowotwór . Jeśli rozpoznajemy kultury reaktywne wobec neoepitopów, kultury te są wybierane i stosowane w autologicznej terapii komórkowej, niezależnie od tożsamości docelowego neoepitopu. W Patencie 4095 wyjściowa tomografia komputerowa (CT) ujawniła chorobę płuc jako jedyne źródło progresji raka. Trzy z 10 zmian w płucach (o maksymalnej średnicy 0,6 cm, 0,8 cm i 1,0 cm) usunięto za pomocą wideo-asystowanej operacji torakoskopowej (VATS), a 24 indywidualne hodowle limfocytów infiltrujących nowotwór wygenerowano z wielu fragmentów nowotworu . Próbki 3 uszkodzeń również poddano sekwencjonowaniu w pełnym egzomie (mediana głębokości sekwencjonowania zmian: 128, 131 i 163) i sekwencjonowaniu transkryptomu, aby zidentyfikować mutacje wyrażane przez guzy. (Patrz sekcja Metody i Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem. Dane sekwencji całego egzema i transkrypcji są dostępne w bazie danych National Center for Biotechnology Information BioProject pod numerem identyfikacyjnym PRJNA342632.)
Oceniliśmy każdą hodowlę pod kątem reaktywności wobec tych zmutowanych neoepitopów i odkryliśmy, że limfocyty naciekające nowotwór zawierają limfocyty T CD8 +, które specyficznie rozpoznają zmutowany KRAS G12D (Fig. S1A i S1B w Dodatkowym dodatku). Wybraliśmy hodowlę, która wykazała najwyższą częstotliwość komórek T CD8 +, które były reaktywne wobec mutanta G12D i rozszerzyły go w celu leczenia (Fig. S1B i S1C w Dodatkowym dodatku). Przed infuzją komórek pacjent otrzymywał niemieloablacyjny schemat chemioterapii limfocytów, składający się z cyklofosfamidu (w dawce 60 mg na kilogram masy ciała) przez 2 dni, a następnie fludarabiny (25 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) przez 5 dni. dni.19
Ryc. 1. Ryc. 1. Adopcyjne przeniesienie komórek T specyficznych dla KRAS G12D. Analizator A pokazuje cytometrię przepływową funkcji efektorowej limfocytów infiltrujących nowotwór w produkcie infuzyjnym z zastosowaniem wewnątrzkomórkowego barwienia cytokinami (w tym interferonem-. [IFN -.], czynnik martwicy nowotworów [TNF] i interleukina-2 [IL-2]) oraz mobilizacja powierzchni komórkowej markera degranulacji CD107a po 6-godzinnej hodowli z autologicznymi komórkami dendrytycznymi inkubowanymi przez noc z typem dzikim (WT) Peptydy KRAS lub KRAS G12D składające się z 24 aminokwasów. Dane są bramkowane na komórkach T CD8 +. Wykresy kołowe reprezentują wartości procentowe komórek CD8 +, które wyrażały wskazaną liczbę funkcji efektorowych. Panel B pokazuje skany tomografii komputerowej klatki piersiowej pacjenta 4095 wzmocnione kontrastem przed i około 6 tygodni i 9 miesięcy po infuzji 1,48 x 1011 limfocytów infiltrujących nowotwór; co najmniej 75% tych komórek było swoistych dla zmutowanego KRAS G12D. Strzałki podkreślają zmiany w płucach przed i po terapii. Pokazano cztery z siedmiu zmian; pozostałe trzy zmiany (nie pokazane) uległy całkowitej regresji po 9 miesiącach.
Pacjent otrzymał pojedynczą infuzję limfocytów infiltrujących nowotwór 1,48 × 1011, które składały się z około 75% limfocytów T CD8 + (1,11 × 1011 komórek), które były reaktywne wobec zmutowanego KRAS G12D i które nie miały wykrywalnej reaktywności wobec innych mutacji pacjenta (ryc.
[więcej w: ergometr wioślarski allegro, warzywna rzeszów rejestracja, metafen ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: ergometr wioślarski allegro metafen ulotka warzywna rzeszów rejestracja