T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer czesc 4

Spośród tych zmian sześć z nich uległo całkowitemu regresowi lub wykazywało ciągłą regresję 9 miesięcy po leczeniu (ryc. 1B). Terapia nie wykazała działań niepożądanych po odzyskaniu przez pacjenta efektów leczenia interleukiną-2. Pacjent został wypisany ze szpitala 2 tygodnie po terapii komórkowej. Resekcja lewego płuca w lewym dolnym odcinku płuca została przeprowadzona około 9 miesięcy po terapii komórkowej w celu usunięcia jedynego postępującego uszkodzenia (zmiana 3), jak również zmiany odpowiadającej (zmiana 2), która była ujemna w tomografii emisyjnej pozytronowej. Analiza patologiczna wycinków tkanki ze zmiany 2 (przeprowadzona z barwieniem hematoksyliną i eozyną) wykazała rozległą martwicę i brak komórek nowotworowych na żywo. In Vivo Frequency of KRAS G12D-Reactive CD8 + T Cells
Rycina 2. Rycina 2. Profil trwałości i reaktywności wirusa Vivo Profil klonów komórek T specyficznych dla KRAS G12D w produkcie do wlewu.Panel A pokazuje wyniki głębokiego sekwencjonowania regionu zmiennego łańcucha beta receptora komórek T (TCR) do zmierzyć częstotliwość każdego z czterech zidentyfikowanych klonów komórek T reaktywnych wobec GRAD GRAD w produkcie infuzyjnym (Rx1), w trzech przerzutowych próbkach płuc przed transferem komórek (oznaczonych Tu-1, Tu-2A i Tu-2B), jedna postępująca zmiana po terapii komórkowej (oznaczona Tu-Pro) oraz we krwi obwodowej Pacjenta 4095 przed i w różnych okresach po terapii komórkowej. Receptory komórek T są identyfikowane zgodnie z ich nazwami genu (TRBV5-6 i TRBV10-02, z A, B i C, oznaczającymi różne klonotypy receptora komórek T, które mają tę samą rodzinę genów zmiennych receptora beta). Liczby w nawiasach wskazują rangę sekwencji receptora komórek T w danej próbce. Koło o X i ND oznacza niewykryte (<0,0002%). Autologiczne komórki T krwi obwodowej poddano inżynierii genetycznej w celu ekspresji każdego ze wskazanych receptorów komórek T reaktywnych względem KRAS G12D, które były obecne w produkcie wlewu. Panel B przedstawia ekspresję markera aktywacji komórek T 4-1BB na komórkach T modyfikowanych za pomocą wskazanego receptora komórek T po całonocnej hodowli z autologicznymi jednojądrzastymi komórkami krwi obwodowej, które inkubowano z zmiareczkowanymi ilościami mutanta KRAS typu dzikiego lub G12D peptydy składające się z 9 lub 10 aminokwasów (9-mer lub 10-mer). Panel C pokazuje wytwarzanie interferonu-. (IFN-.) (po lewej) i ekspresję 4-1BB (po prawej) komórek T, które zostały genetycznie zmodyfikowane za pomocą wskazanego receptora komórek T po całonocnej kokulturze z dwiema komórkami raka trzustki z dodatnim dla K15S G12D linie nie wyrażające allelu HLA-C * 08: 02 (pozorowanego) lub wyrażające allel HLA-C * 08: 02 z zastosowaniem odpowiednio związanego enzymu plamki immunosorbcyjnej (ELISPOT) i cytometrii przepływowej. MDA oznacza linię komórkową MDA Panc48 i linię komórkową HP HPAC. Dane cytometrii przepływowej są bramkowane na komórkach reaktywnych wobec CD8 + KRAS G12D. Wartości większe niż 500 w teście ELISPOT nie zostały uznane za dokładne.
Produkt wlewu zawierał co najmniej cztery klonotypy komórek T, które były reaktywne wobec mutanta G12D. Trzy receptory komórek T o najwyższej częstotliwości w produkcie do infuzji reagowały z KRAS G12D i stanowiły odpowiednio 49,5%, 19,1% i 6,9% torebki infuzyjnej. Czwarty odczynnik T-receptora reaktywnego wobec G-TK KRAS był 45. najczęstszy i był obecny tylko w 0,04% torebki infuzyjnej (rysunek 2A i tabela S2 w dodatkowym dodatku)
[więcej w: cynarex opinie, faza owulacyjna, wyszukiwarka kodów icd 10 ]

Powiązane tematy z artykułem: cynarex opinie faza owulacyjna wyszukiwarka kodów icd 10