Nablonek waleczkowy

Nabłonek wałeczkowy zostaje z czasem zastąpiony przez nabłonek płaski, wszystkie zaś warstwy ściany ulegają zanikowi. Ze ściany oskrzeli może wreszcie pozostać tylko błona włóknista. Jest to okres zanikowy przewlekłego zapalenia oskrzeli (bronchitis chronica atrophica). Zmiany zanikowe są nierównomierne. W miejscach znaczniejszego zaniku ściana oskrzeli łatwo się rozciąga. Continue reading „Nablonek waleczkowy”

Niezyt dychawiczny oskrzeli

Nieżyt dychawiczny oskrzeli (bronchitu asthmatica s. eosinophilica) ma również podłoże konstytucyjne. Dotyczy on zazwyczaj mniejszych oskrzeli i powstaje podczas dłużej trwającej dychawicy oskrzelowej albo pierwotnie. Znamienna jest, dla tej postaci plwocina zawierająca dużo krwinek kwasochłonnych, nieraz kryształy Charcot-Leydena, czasami także wężownice Curschmanna. Od plwociny w dychawicy oskrzelowej różni się mniejszą lepkością. Continue reading „Niezyt dychawiczny oskrzeli”

Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala

Dla hamowania rozkładu wydzieliny, prócz leków odkażających drogi oddechowe, klinicyści francuscy polecają nalewkę czosnkową po 20-40 kropli na dobę. Czosnek wydziela się przez drogi oddechowe i ma działać tutaj odkażająco. Józef Felix badał właściwości bakteriobójcze alkoholowego wyciągu czosnku w stosunku do pałeczki okrężnicy, gronkowca ropotwórczego złocistego, pałeczki ropy błękitnej (bacillus pyocyaneus), pałeczki gałęzistej (bacillus racimosus) i paciorkowca ropotwórczego. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi okazało się, że czosnek nie działa ani bakteriobójczo, ani hamująco. Zupełnie słusznie twierdzi wobec tego Felix, że działanie skuteczne czosnku w zapaleniu gnilnym oskrzeli musi polegać na farmakodynamicznych właściwościach składników jeszcze nieznanych w nim zawartych. Continue reading „Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 3

Oba randomizacje przeprowadzono centralnie w centrum danych Europejskiej Sieci Chłoniaka Mantle Celi lub w centrum danych Fundacji Hemato-Onkologii dla Dorosłych w Holandii (HOVON) i podzielono na grupy według wieku, grupy i Międzynarodowego Wskaźnika Prognostycznego12 profil ryzyka. Druga randomizacja była również stratyfikowana zgodnie z reżimem indukcji i kategorią odpowiedzi. W imieniu European Mantle Cell Lymphoma Network, pierwsi, drudzy, przedostatni i ostatni autorzy zaprojektowali badanie i zapewnili dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu; autorzy ci napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji. Drugi i przedostatni twórcy zbierali i analizowali dane. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 3”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad

Mutacje utraty funkcji PCSK9 wiążą się z niskim poziomem cholesterolu LDL w krążeniu i zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego98,9, bez widocznych negatywnych konsekwencji dla zdrowia.10 Przeciwciała blokujące PCSK9, podawane raz lub dwa razy w miesiącu, obniżają poziom krążącej PCSK9 i obniżają poziom cholesterolu LDL.5,11,12 Wstępne dane sugerują, że długotrwałe leczenie takimi przeciwciałami wiąże się z mniejszą częstością incydentów sercowo-naczyniowych niż placebo.13 , 14 Jednak przeciwciała PCSK9 mają krótki czas działania, co wymaga częstych iniekcji podskórnych .5,11,12
Niedawno odkrytym sposobem zmniejszania poziomów PCSK9 jest podawanie małych interferujących cząsteczek RNA (siRNA). 15 Cząsteczki siRNA angażują się w naturalną ścieżkę interferencji RNA (RNAi) przez wiązanie wewnątrzkomórkowe z indukowanym przez RNA kompleksem wyciszania (RISC), umożliwiając do rozszczepiania cząsteczek informacyjnego RNA (mRNA) kodujących specyficznie PCSK9. Rozszczepiony mRNA ulega degradacji, a zatem jest niedostępny dla translacji białka, co powoduje obniżenie poziomu białka PCSK9. Pojedynczy RISC związany z siRNA jest katalityczny i rozszczepia wiele transkryptów. Ta charakterystyka może być ważna podczas stosowania statyn, które zwiększają produkcję PCSK9, potencjalnie ograniczając skuteczność leków. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad”

Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 5

Wskaźnik masy ciała był istotnie wyższy w grupie leczenia skojarzonego (p = 0,047). Wyniki z wywiadu medycznego ujawniły tendencje w kierunku wyższego odsetka nadciśnienia tętniczego (P = 0,09) i niższego odsetka zawału mięśnia sercowego (P = 0,06) w grupie leczenia skojarzonego. Około 80% pacjentów w każdej grupie wcześniej otrzymywało statyny. Zgodność z podawaniem badanego leku (tj. Przyjęcie co najmniej 70% badanego leku), mierzoną liczbą tabletek, wynosiła 78% w grupie przyjmującej wyłącznie symwastatynę i 84% w grupie leczenia skojarzonego. Continue reading „Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 5”

Leczenie neoplazji nabłonka żylaków za pomocą miejscowego imikwimodu ad

Kryteria włączenia do badania stanowiły potwierdzone histologicznie wieloogniskowe stopnia 2 lub 3, śródnabłonkowa neoplazja sromu bez mikroinwazji oraz stosowanie antykoncepcji dla kobiet aktywnych seksualnie, przed menopauzą (w celu uniknięcia wszelkich możliwych skutków teratogennych imikwimodu). Kryteriami wykluczającymi były: historia raka lub zapalna dermatoza sromu, ciąża, niedobór odporności, jakiekolwiek leczenie śródnabłonkowej neoplazji sromu lub brodawki w ciągu poprzedniego miesiąca, nadwrażliwość na krem lub niemożność zrozumienia języka niderlandzkiego lub angielskiego. Skonsolidowane standardy dla schematu raportowania prób (CONSORT) znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org. Projekt badania
Próbkę do biopsji utrwaloną w formalinie otrzymano dla analizy histologicznej w ciągu 3 miesięcy przed rejestracją. Drugą próbkę z tej samej zmiany zamrożono w ciekłym azocie i przechowywano w temperaturze -80 ° C do testowania DNA HPV i analizy immunohistochemicznej. Continue reading „Leczenie neoplazji nabłonka żylaków za pomocą miejscowego imikwimodu ad”

Identyfikacja genów dla metabolizmu witaminy B12 cblD ad 5

To zmapowało gen cblD do regionu chromosomu 2q22.1-2q23.3 (figura 2A), który zawiera 28 genów (zgodnie z mapą genetyczną deCODE, szczegóły patrz numery dostępu i adresy URL w uwadze w dodatkowym dodatku) . Gen C2orf25 został wybrany jako kandydat z uwagi na jego homologię14 do domniemanego mitochondrialnego składnika ATPazy z transportera kasety wiążącej ATP (YP_218380) i dlatego transport kobalaminy w bakteriach jest ułatwiony przez system transportu ABC.15 Analiza mutacji
Pełnej długości cDNA dla genu kandydata C2orf25 amplifikowano za pomocą RT-PCR i specyficznych starterów (Tabela 3 w Dodatkowym dodatku). Gen C2orf25 następnie zsekwencjonowano z cDNA od każdego z siedmiu pacjentów z defektem cblD i zidentyfikowano mutacje dla każdego pacjenta. Mutacje te zostały następnie potwierdzone za pomocą amplifikacji PCR odpowiednich eksonów z genomowego DNA, z udziałem flankujących intronów intronowych (Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Zidentyfikowaliśmy dziewięć mutacji, z dwoma zmutowanymi allelami u każdego pacjenta (Tabela i Figura 2B). Continue reading „Identyfikacja genów dla metabolizmu witaminy B12 cblD ad 5”

Związek między otyłością w czasie ciąży a zwiększonym stosowaniem opieki zdrowotnej czesc 4

Wykluczyliśmy 6096 z tych ciąż, ponieważ brakowało danych do obliczenia BMI (5486 ciąż, wszystkie z brakującymi danymi o wysokości), kobieta nie była zarejestrowana w Kaiser Permanente Northwest przy porodzie (427 ciąż), lub poród nie pojawił się w szpitalu (183 ciąże); analizę przeprowadzono na pozostałych 13 442 ciążach. Kobiety, których ciąże zostały uwzględnione w analizie, były znacznie starsze, częściej były białe, częściej zawarły związek małżeński, częściej były lepiej wykształcone i rzadziej używały tytoniu w czasie ciąży niż te, których ciąże nie zostały uwzględnione w analizie ( patrz Tabela Dodatku Uzupełniającego, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka epizodów ciąży według wskaźnika masy ciała matki. Continue reading „Związek między otyłością w czasie ciąży a zwiększonym stosowaniem opieki zdrowotnej czesc 4”