Nablonek waleczkowy

Nabłonek wałeczkowy zostaje z czasem zastąpiony przez nabłonek płaski, wszystkie zaś warstwy ściany ulegają zanikowi. Ze ściany oskrzeli może wreszcie pozostać tylko błona włóknista. Jest to okres zanikowy przewlekłego zapalenia oskrzeli (bronchitis chronica atrophica). Zmiany zanikowe są nierównomierne. W miejscach znaczniejszego zaniku ściana oskrzeli łatwo się rozciąga. Continue reading „Nablonek waleczkowy”

Niezyt dychawiczny oskrzeli

Nieżyt dychawiczny oskrzeli (bronchitu asthmatica s. eosinophilica) ma również podłoże konstytucyjne. Dotyczy on zazwyczaj mniejszych oskrzeli i powstaje podczas dłużej trwającej dychawicy oskrzelowej albo pierwotnie. Znamienna jest, dla tej postaci plwocina zawierająca dużo krwinek kwasochłonnych, nieraz kryształy Charcot-Leydena, czasami także wężownice Curschmanna. Od plwociny w dychawicy oskrzelowej różni się mniejszą lepkością. Continue reading „Niezyt dychawiczny oskrzeli”

Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala

Dla hamowania rozkładu wydzieliny, prócz leków odkażających drogi oddechowe, klinicyści francuscy polecają nalewkę czosnkową po 20-40 kropli na dobę. Czosnek wydziela się przez drogi oddechowe i ma działać tutaj odkażająco. Józef Felix badał właściwości bakteriobójcze alkoholowego wyciągu czosnku w stosunku do pałeczki okrężnicy, gronkowca ropotwórczego złocistego, pałeczki ropy błękitnej (bacillus pyocyaneus), pałeczki gałęzistej (bacillus racimosus) i paciorkowca ropotwórczego. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi okazało się, że czosnek nie działa ani bakteriobójczo, ani hamująco. Zupełnie słusznie twierdzi wobec tego Felix, że działanie skuteczne czosnku w zapaleniu gnilnym oskrzeli musi polegać na farmakodynamicznych właściwościach składników jeszcze nieznanych w nim zawartych. Continue reading „Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 3

Oba randomizacje przeprowadzono centralnie w centrum danych Europejskiej Sieci Chłoniaka Mantle Celi lub w centrum danych Fundacji Hemato-Onkologii dla Dorosłych w Holandii (HOVON) i podzielono na grupy według wieku, grupy i Międzynarodowego Wskaźnika Prognostycznego12 profil ryzyka. Druga randomizacja była również stratyfikowana zgodnie z reżimem indukcji i kategorią odpowiedzi. W imieniu European Mantle Cell Lymphoma Network, pierwsi, drudzy, przedostatni i ostatni autorzy zaprojektowali badanie i zapewnili dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu; autorzy ci napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji. Drugi i przedostatni twórcy zbierali i analizowali dane. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 3”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad

Mutacje utraty funkcji PCSK9 wiążą się z niskim poziomem cholesterolu LDL w krążeniu i zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego98,9, bez widocznych negatywnych konsekwencji dla zdrowia.10 Przeciwciała blokujące PCSK9, podawane raz lub dwa razy w miesiącu, obniżają poziom krążącej PCSK9 i obniżają poziom cholesterolu LDL.5,11,12 Wstępne dane sugerują, że długotrwałe leczenie takimi przeciwciałami wiąże się z mniejszą częstością incydentów sercowo-naczyniowych niż placebo.13 , 14 Jednak przeciwciała PCSK9 mają krótki czas działania, co wymaga częstych iniekcji podskórnych .5,11,12
Niedawno odkrytym sposobem zmniejszania poziomów PCSK9 jest podawanie małych interferujących cząsteczek RNA (siRNA). 15 Cząsteczki siRNA angażują się w naturalną ścieżkę interferencji RNA (RNAi) przez wiązanie wewnątrzkomórkowe z indukowanym przez RNA kompleksem wyciszania (RISC), umożliwiając do rozszczepiania cząsteczek informacyjnego RNA (mRNA) kodujących specyficznie PCSK9. Rozszczepiony mRNA ulega degradacji, a zatem jest niedostępny dla translacji białka, co powoduje obniżenie poziomu białka PCSK9. Pojedynczy RISC związany z siRNA jest katalityczny i rozszczepia wiele transkryptów. Ta charakterystyka może być ważna podczas stosowania statyn, które zwiększają produkcję PCSK9, potencjalnie ograniczając skuteczność leków. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad”

Terapia interferonem Alfa-2a w krioglobulinemii związana z wirusem zapalenia wątroby typu C. cd

Zmiany w wynikach testów biochemicznych i aktywności przeciwciał anty-HCV, mierzone pod koniec okresu leczenia, obliczono jako procentową zmianę względem wartości wyjściowej linii podstawowej dla każdego pacjenta. Wartości wykorzystano do porównań między grupami za pomocą dwukrotnego testu Wilcoxona. Wszystkie wartości P są dwustronne; poziom 0,05 został użyty do określenia istotności statystycznej. Wyniki
Charakterystyka pacjentów
W momencie wejścia obie grupy miały podobne cechy demograficzne, kliniczne, biochemiczne i wirusologiczne (tabela 1). Około trzy czwarte pacjentów miało zajęcie nerki, objawiające się przez krwiomocz mikroskopowy, białkomocz, nadciśnienie lub łagodną do umiarkowanej niewydolność nerek z poziomem kreatyniny w surowicy do 3,5 mg na decylitr (310 .mol na litr). Continue reading „Terapia interferonem Alfa-2a w krioglobulinemii związana z wirusem zapalenia wątroby typu C. cd”

Regulowanie pozaeksportowego używania narkotyków – ponowne przemyślenie roli FDA

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stanowi barierę wejścia na rynek i stosowania produktów niesprawdzonych i niebezpiecznych. W przypadku leków na receptę proces zatwierdzania przez FDA wymaga istotnych dowodów skuteczności i bezpieczeństwa w określonych sytuacjach klinicznych. Chociaż zatwierdzenie jest specyficzne dla wskazań, FDA odgrywa ograniczoną rolę, gdy lek jest dostępny na rynku. Najnowsze projekty wytycznych dotyczących promocji leków przez producentów poprzez rozpowszechnianie artykułów w czasopismach sugerują, że FDA zmierza w kierunku jeszcze bardziej minimalnej roli1 Chociaż przepisywanie leków poza wskazaniami – przepis na lek w sposób inny niż zatwierdzony przez FDA – jest legalne i powszechne, często odbywa się przy braku odpowiednich danych pomocniczych. Continue reading „Regulowanie pozaeksportowego używania narkotyków – ponowne przemyślenie roli FDA”

Związek między otyłością w czasie ciąży a zwiększonym stosowaniem opieki zdrowotnej ad 5

Aby określić względny wkład sposobu dostarczania, obecność lub brak stanu wysokiego ryzyka oraz BMI do długości pobytu w szpitalu, obliczyliśmy skorygowane środki dla długości pobytu według grupy BMI przy użyciu czterech różnych wielowymiarowych modele (tabela 3). Kiedy kontrolowaliśmy zarówno tryb dostawy, jak i obecność lub brak stanu wysokiego ryzyka, długość pobytu pozostała istotnie wyższa w przypadku ciąż otyłych, bardzo otyłych i skrajnie otyłych kobiet niż w przypadku ciąż u kobiet o prawidłowej masie ciała. Jednak po dostosowaniu zarówno do trybu dostawy, jak i obecności lub braku stanu wysokiego ryzyka, długość pobytu nie zwiększyła się znacząco wraz ze wzrostem BMI. Ponieważ 10,3% ciąż wystąpiło u kobiet, które miały więcej niż jedną ciążę w trakcie 5-letniego okresu badania, ponownie obliczyliśmy skorygowaną średnią długość pobytu tylko dla pierwszej ciąży zarejestrowanej dla każdej kobiety w naszym badaniu. Wyniki zasadniczo nie uległy zmianie. Continue reading „Związek między otyłością w czasie ciąży a zwiększonym stosowaniem opieki zdrowotnej ad 5”

Związek między otyłością w czasie ciąży a zwiększonym stosowaniem opieki zdrowotnej czesc 4

Wykluczyliśmy 6096 z tych ciąż, ponieważ brakowało danych do obliczenia BMI (5486 ciąż, wszystkie z brakującymi danymi o wysokości), kobieta nie była zarejestrowana w Kaiser Permanente Northwest przy porodzie (427 ciąż), lub poród nie pojawił się w szpitalu (183 ciąże); analizę przeprowadzono na pozostałych 13 442 ciążach. Kobiety, których ciąże zostały uwzględnione w analizie, były znacznie starsze, częściej były białe, częściej zawarły związek małżeński, częściej były lepiej wykształcone i rzadziej używały tytoniu w czasie ciąży niż te, których ciąże nie zostały uwzględnione w analizie ( patrz Tabela Dodatku Uzupełniającego, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka epizodów ciąży według wskaźnika masy ciała matki. Continue reading „Związek między otyłością w czasie ciąży a zwiększonym stosowaniem opieki zdrowotnej czesc 4”