Przewlekly niezyt oskrzeli

Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica) Przyczyny. Przewlekły nieżyt oskrzeli może rozwijać się n tle często powtarzającego się ostrego nieżytu, który pozostawia za każdym razem pewne zmiany w błonie śluzowej oskrzeli. O wiele częściej spotyka się przewlekły nieżyt oskrzeli jako chorobę pierwotną u osób, które podczas wykonywania swego zawodu wdychają pył i dym drażniący błonę śluzową dróg oddechowych mechanicznie lub chemicznie. Zwłaszcza często zapadają na przewlekły nieżyt oskrzeli osoby pracujące w fabrykach bawełnianych, wełnianych, tytoniowych i innych, murarze, młynarze, piekarze, szlifierze itp. Zwłaszcza często cierpią na przewlekły nieżyt oskrzeli także osoby nadużywające tytoniu oraz, przebywające długo w lokalach zadymionych gdyż dym dochodzi podczas wdechu aż do oskrzelków, a zapalenie gardła, wywołane przez nadmierne palenie, stopniowo szerzy się ku dołowi na oskrzela. Continue reading „Przewlekly niezyt oskrzeli”

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Odróżnia się zapalenie oskrzeli gnilne rozlane (bronchitis putrida dittusa) i orgraniczone (bronchitis putrida circumscripta). Błona śluzowa oskrzeli jest zgrubiała, brunatnoczerwona, niekiedy przeistoczona w mazistą miazgę zawierającą czopki Dittricha. Oskrzela małe i średnie ulegają z czasem prawie zawsze walcowatemu rozszerzeniu. Zapalenie szerzy się na głębsze warstwy ściany oskrzeli i na tkankę łączną okołooskrzelową (peribronchitis). Continue reading „Anatomia patologiczna”

Objawy

Objawy. Nabyte rozszerzenia oskrzeli przebiegają wśród objawów choroby, która jest przyczyną ich powstania. Zwłaszcza dotyczy to rozszerzeń walcowatych, powstających najczęściej na tle często powtarzających się zaostrzeń przewlekłego nieżytu oskrzeli u chorych na rozedmę płuc. Większe rozszerzenia walcowate objawiają się nieraz wykrztuszaniem dużej ilości płynnej plwociny dzielącej się w naczyniu na 3 warstwy. Zazwyczaj chory wykrztusza plwocinę w kilku napadach kaszlu, zwłaszcza rano po nocy w ciągu, której w rozszerzonych oskrzelach gromadzi się dużo wydzieliny. Continue reading „Objawy”

Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 2

Ponad 40% pacjentów z chorobą oporną na immunosupresję umiera z powodu krwawienia lub zakażenia w ciągu 5 lat po diagnozie.4 Chociaż ponowne stosowanie terapii immunosupresyjnej było skuteczne jako leczenie ratujące u niektórych pacjentów, nasilenie reżimu z użyciem silniejszych środków, takich jak jako królik ATG, syrolimus lub mykofenolan nie poprawił wskaźnika odpowiedzi.1,5 Trombopoetyna jest głównym regulatorem produkcji płytek krwi poprzez wiązanie receptora c-MPL na megakariocytach, co powoduje dojrzewanie i uwalnianie płytek krwi.6 Hematopoetyczne komórki macierzyste i komórki progenitorowe również eksprymują c-MPL na swojej powierzchni komórkowej, 7 i dodatek rekombinantów trombopoetyna rozszerza pulę hematopoetycznych komórek macierzystych w hodowli.7 Myszy z nokautem, które wykazują niedobór ekspresji mpl, małpy trombopoetyny, 10 lub u obydwu, zmniejszają liczbę hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych, a ostatecznie może dojść do uszkodzenia szpiku wieloliniowego rozwija się u pacjentów z wrodzoną małopłytkowością amegakariocytarną, którzy mają mutacje MPL.11 Obserwacje te sugerują, że stymulacja szlaków sygnałowych c-MPL może przezwyciężyć zmniejszenie liczby krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych w niedokrwistości aplastycznej.
Eltrombopag (Promacta) jest doustnym mimetykiem trombopoetyny, który wiąże się z c-MPL, promując megakariopoezę i uwalnianie płytek krwi z dojrzałych megakariocytów.12 Eltrombopag zwiększa liczbę płytek krwi u zdrowych osób i jest zatwierdzony przez Food and Drug Administration do leczenia pacjentów z przewlekłą odpornością plamica małopłytkowa.12 Postawiliśmy hipotezę, że eltrombopag może mieć aktywność u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, u których nadal występuje ciężka małopłytkowość po tym, jak nie wystąpiła odpowiedź na jeden lub więcej cykli immunosupresji.
Metody
Uczestnicy badania i nadzór
Ta próba, sponsorowana przez National Institutes of Health (NIH), była zainicjowanym przez badacza, niezandomizowanym, drugim etapem badania eltrombopagu u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną i ciężką uporczywą trombocytopenią po immunosupresji. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję przeglądową NIH i było monitorowane przez Radę Monitorującą dane i bezpieczeństwo NIH. Continue reading „Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 2”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9

Inclisiran (ALN-PCSsc) jest długo działającym środkiem leczniczym interferencji RNA (RNAi), który hamuje syntezę konwertazy proppoteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9), która jest celem obniżenia poziomu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). Metody
W tej fazie próbnie przydzielono losowo zdrowych ochotników z poziomem cholesterolu LDL wynoszącym co najmniej 100 mg na decylitr w stosunku 3: do wstrzyknięcia podskórnego inlazyranu lub placebo w fazie pojedynczej dawki (w dawka 25, 100, 300, 500 lub 800 mg) lub faza wielokrotnych dawek (125 mg tygodniowo dla czterech dawek, 250 mg co drugi tydzień dla dwóch dawek lub 300 lub 500 mg co miesiąc dla dwóch dawek, z lub bez jednoczesna terapia statynami); każda kohorta dawki obejmowała od czterech do ośmiu uczestników. Zbadano bezpieczeństwo, profil działań ubocznych i miary farmakodynamiczne (poziom PCSK9, poziom cholesterolu LDL i badawcze zmienne lipidowe).
Wyniki
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były kaszel, ból mięśniowo-szkieletowy, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ból głowy, ból pleców i biegunka. Wszystkie działania niepożądane miały łagodny lub umiarkowany stopień nasilenia. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9”

T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer cd

Większość tych komórek T wytwarzała wiele cytokin efektorowych (interferon-., czynnik martwicy nowotworu i interleukina-2) i wykazywała potencjał cytolityczny (Figura 1A). Po tej terapii podawano pięć dawek interleukiny-2 (720 000 IU na kilogram), która była ograniczona ze względu na zmęczenie zgłaszane przez pacjenta. Wszystkie siedem przerzutowych zmian w płucach uległo regresji podczas pierwszej wizyty kontrolnej przeprowadzonej 40 dni po terapii komórkowej, a pacjent miał 9-miesięczną odpowiedź częściową (zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych) do momentu aż jedno uszkodzenie (zmiana 3) miało postęp (fig. 1B). Ta zmiana została wycięta, a pacjent pozostał klinicznie wolny od choroby 4 miesiące po resekcji płuca. Continue reading „T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer cd”

Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej czesc 4

Próbki krwi na czczo otrzymano dla analizy pomiarów lipidów, jak również laboratoryjnych pomiarów poziomów aminotransferazy wątrobowej, czynności nerek i wartości hematologicznych. Analiza statystyczna
W każdej grupie badawczej potrzebnych było łącznie 325 pacjentów, aby uzyskać statystyczną moc 90%, aby wykryć różnicę 0,05 mm w pomiarach tętnic szyjnych między dwiema grupami badawczymi w ciągu 2 lat, przy założeniu odchylenia standardowego 0,20 mm i dwóch jednostronne alfa 0,05. Planowaliśmy zatrudnić 725 pacjentów, aby pozwolić na przerwanie leczenia o około 12% podczas dwuletniego okresu badania.
Aby obliczyć różnice między grupami w zmianach od linii bazowej, używamy modeli analizy kowariancji, które wyodrębniają efekty zgodnie z ośrodkiem, leczeniem i wyjściową grubością środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej tętnicy szyjnej. Analizy są dwustronne, z wartością P wynoszącą 0,05 uważaną za wskazującą na istotność statystyczną. Continue reading „Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej czesc 4”

Leczenie neoplazji nabłonka żylaków za pomocą miejscowego imikwimodu ad 6

Wzrost był istotny tylko dla pacjentów, u których zmiany cofnęły się o ponad 75%. W skórze właściwej pacjentów leczonych imikwimodem, których zmiany uległy regresji o ponad 75%, zmniejszono liczbę komórek dendrytycznych CD207 +, komórek CD44 + dendrytycznych i komórek T regulatorowych; zmniejszenie było znaczące w przypadku komórek dendrytycznych CD207 + i limfocytów T regulatorowych (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). Objawy samooceny i jakość życia
W porównaniu z placebo, leczenie imichimodem zmniejszało świąd i ból w 20 tygodniu (odpowiednio P = 0,008 i P = 0,004) i 12 miesięcy (odpowiednio P = 0,04 i 0,02), zgodnie z analizą kowariancji z korektą dla wartości wyjściowych. W analizie powtarzanych pomiarów nie zaobserwowano istotnych różnic wyjściowych, po 20 tygodniach lub po 12 miesiącach między grupą imikwimodu a grupą placebo w zgłaszanej przez samych ludzi jakości życia, wizerunku ciała lub seksualności.
Kontynuacja
Wszystkich poza trzema pacjentami obserwowano przez 12 miesięcy (Tabela 3). Continue reading „Leczenie neoplazji nabłonka żylaków za pomocą miejscowego imikwimodu ad 6”

Leczenie neoplazji nabłonka żylaków za pomocą miejscowego imikwimodu ad 5

Częstość stosowania imikwimodu była zmniejszona do raz w tygodniu u pięciu pacjentów z powodu ciężkiego miejscowego zapalenia. Innymi działaniami niepożądanymi były swędzenie lub pieczenie natychmiast po zastosowaniu imikwimodu lub następnego dnia, objawy grypopodobne, ból głowy, apatia, zmęczenie i bóle mięśniowe (Tabela 2). Reakcje skórne odnotowane przez badacza obejmowały rumień, erozję, pęcherze i obrzęki. Wyniki badań biochemicznych krwi hematologicznej i surowicy utrzymywały się w normalnym zakresie w obu badanych grupach. Wyniki kliniczne
Rysunek 1. Continue reading „Leczenie neoplazji nabłonka żylaków za pomocą miejscowego imikwimodu ad 5”

Terapia interferonem Alfa-2a w krioglobulinemii związana z wirusem zapalenia wątroby typu C.

Niezbędna mieszana krioglobulinemia jest układową chorobą, w której skórne zapalenie naczyń, bóle stawów, osłabienie i często kłębuszkowe zapalenie nerek są związane z krioprecypitacyjnymi kompleksami immunologicznymi w surowicy1-3. Krążące krioglobuliny zazwyczaj obejmują poliklonalną IgG i monoklonalną IgM (mieszana krioglobulinemia typu II według klasyfikacji Broueta). Częstość występowania markerów zapalenia wątroby typu C (HCV) w surowicy i krioprecypitatach pacjentów z istotną mieszaną krioglobulinemią jest wysoka4-8. Kilka niekontrolowanych badań9-13 i niedawno przeprowadzone badanie kontrolowane14 sugerują, że większość pacjentów z krioglobulinemią może odnieść korzyść z leczenia interferonem, chociaż związek pomiędzy aktywnością tego leku przeciwko HCV a kliniczną poprawą nie został wyraźnie wykazany. Próbowaliśmy ustalić, czy skuteczność terapeutyczna interferonu w krioglobulinemii związanej z HCV wynika z jego aktywności przeciwwirusowej. Continue reading „Terapia interferonem Alfa-2a w krioglobulinemii związana z wirusem zapalenia wątroby typu C.”