Anatomia patologiczna.

Anatomia patologiczna. Błona śluzowa oskrzeli bywa przeważnie bardzo silnie przekrwiona, obrzmiała, rozpulchniona, pokryta błonami rzekomymi w oskrzelach średnich na całej powierzchni, a w dużych wysepkami. Małe oskrzela są zatkane błonami. Oskrzelki zawierają wysięk ropny. Wysięk włóknikowy może tworzyć jakby odlewy oskrzeli kształtu drzewkowatego. Continue reading „Anatomia patologiczna.”

ROZSZERZENIE OSKRZELI

ROZSZERZENIE OSKRZELI (BRONCHECT AS/S) Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli nabyte i wrodzone. 1. Rozszerzenie oskrzeli nabyte (Bronchectasis acquisita) Przyczyny. Rozszerzenie oskrzeli nabyte, opisane po raz pierwszy przez Laenneca w r. 1819, jest zmianą zawsze następową, dołączającą się najczęściej do przewlekłych chorób oskrzeli (rozszerzenie oskrzeli doskrzelowe, broncbectasis bronchogenes), płuc (rozszerzenie oskrzeli płucne, bronchectasis pneumogenes) lub opłucnej (rozszerzenie oskrzeli odopłucne, bronchectasis pleurogenes). Continue reading „ROZSZERZENIE OSKRZELI”

Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych

Objawy wrodzonych torbieli płuc są odmienne u dzieci i u dorosłych. U niemowląt i we wczesnym dzieciństwie na pierwszy plan wysuwają się duszność i sinica. Duszność bywa stała, wzmagająca się podczas wysiłków lub mierna, lub też objawiająca się w postaci kilkuminutowych napadów, Towarzyszy jej stała lub napadowa sinica. W razie zakażenia torbieli dołączają się kaszel z odpluwaniem i stany podgorączkowe. Duże torbiele mogą wywoływać objawy fizyczne odmy opłucnej. Continue reading „Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza

Długoterminowe rokowanie dla starszych pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza jest złe. Chemoimmunoterapia powoduje niski odsetek całkowitej remisji, a większość pacjentów ma nawrót. Zbadaliśmy, czy schemat indukcji zawierających fludarabinę poprawił całkowitą remisję i czy terapia podtrzymująca rytuksymabem wydłuża remisję. Metody
My losowo przydzieliliśmy pacjentów w wieku 60 lat lub starszych z chłoniakiem z komórek płaszcza, stadium II do IV, którzy nie kwalifikowali się do leczenia wysokimi dawkami do sześciu cykli rytuksymabu, fludarabiny i cyklofosfamidu (R-FC) co 28 dni lub do osiem cykli rytuksymabu, cyklofosfamidu, doksorubicyny, winkrystyny i prednizonu (R-CHOP) co 21 dni. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 8

Ponieważ uważamy, że takie niezamierzone czynniki zakłócające były prawdopodobnie większym źródłem uprzedzeń niż te, które byliśmy w stanie zmierzyć, uznaliśmy, że analiza obejmująca kontrole negatywne dla PCR jest bardziej informatywna. Nasze badanie ma kilka ważnych zalet. Jednym z nich było porównanie dzieci pozytywnych względem PCR z dwoma zestawami kontrolnymi i uzyskano podobne wyniki przy każdym porównaniu. Innym było to, że mieliśmy dokładną historię dotyczącą liczby dawek otrzymanej szczepionki i czasu szczepienia oraz niemal kompletnych danych demograficznych dla dzieci pozytywnych pod względem PCR i kontroli. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 8”

Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad 6

Mediana czasu hospitalizacji wynosiła 10 dni (zakres międzykwartylny, 5 do 19) dla pacjentów w grupie krótkoterminowego przechowywania i 10 dni (zakres międzykwartylny, 5 do 20) w grupie długoterminowego przechowywania. Współczynnik ryzyka zgonu w szpitalu w stratyfikowanym modelu regresji Coxa wynosił 1,08 (95% CI, 0,98 do 1,19, P = 0,13). Wykres skumulowanego prawdopodobieństwa zgonu wewnątrzszpitalnego według grupy badanej dla pacjentów z krwinkami typu A lub O wykazuje bezwzględny wpływ na śmiertelność wewnątrzszpitalną. Na przykład po 30 dniach skumulowane prawdopodobieństwo zgonu wyniosło 6,9% w grupie składowania krótkoterminowego i 6,5% w grupie składowania długoterminowego (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Continue reading „Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad 6”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 czesc 4

Uczestnicy zostali poddani randomizacji, a leczenie rozpoczęto w dniu 0. Uczestnicy byli oceniani jako ambulatoryjni pod kątem bezpieczeństwa, profilu działań niepożądanych i farmakodynamicznych punktów końcowych w określonych czasach w całym okresie badania (56 dni dla fazy pojedynczej dawki, i .84 dni dla faza wielokrotnego dawkowania). Farmakodynamiczne punkty końcowe oceniano przez dodatkowy miesiąc po zakończeniu oceny profilu bezpieczeństwa i działania ubocznego. Uznano, że uczestnicy zakończyli badanie zgodnie z protokołem po ostatniej planowanej kontroli bezpieczeństwa i farmakodynamicznej obserwacji. Jeśli podczas tej wizyty ostatnie trzy poziomy cholesterolu LDL wynosiły średnio poniżej 80% wartości początkowej, monitorowanie farmakodynamiczne kontynuowano co 2 tygodnie przez miesiąc, a następnie co 4 tygodnie, aż trzy ostatnie średnie stężenia cholesterolu LDL wynosiły średnio 80% lub więcej wartości początkowej lub do 180 dni po ostatniej dawce inclisiranu lub placebo, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 czesc 4”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 cd

Protokół badania, dostępny na stronie, został opracowany przez Alnylam Pharmaceuticals, The Medicines Company oraz głównych badaczy i został zatwierdzony przez National Research Ethics Service Committee w London-Brent w Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzono na dwóch umowach badawczych w Wielkiej Brytanii (Richmond Pharmacology i Covance). Dane zostały zebrane przez badaczy i przeanalizowane przez Covance i Alnylam Pharmaceuticals. Wszyscy autorzy zinterpretowali dane, pomogli przygotować manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Pomoc redakcyjną, finansowaną przez Alnylam Pharmaceuticals, dostarczyły Greensplash i Spencer Fontayne. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 cd”

T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer cd

Większość tych komórek T wytwarzała wiele cytokin efektorowych (interferon-., czynnik martwicy nowotworu i interleukina-2) i wykazywała potencjał cytolityczny (Figura 1A). Po tej terapii podawano pięć dawek interleukiny-2 (720 000 IU na kilogram), która była ograniczona ze względu na zmęczenie zgłaszane przez pacjenta. Wszystkie siedem przerzutowych zmian w płucach uległo regresji podczas pierwszej wizyty kontrolnej przeprowadzonej 40 dni po terapii komórkowej, a pacjent miał 9-miesięczną odpowiedź częściową (zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych) do momentu aż jedno uszkodzenie (zmiana 3) miało postęp (fig. 1B). Ta zmiana została wycięta, a pacjent pozostał klinicznie wolny od choroby 4 miesiące po resekcji płuca. Continue reading „T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer cd”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad 6

Zmiana poziomów proleków podtylizyny-kekstyny białka proproteiny-Kexin typu 9 (PCSK9), zgodnie z grupą badawczą i kohortą dawki. Wykazano wpływ (średnie wartości procentowe zmian od linii bazowej) pojedynczych lub wielokrotnych dawek inclisiranu lub placebo na poziomy w osoczu PCSK9 w czasie. Wartości wyjściowe były średnią wszystkich pomiarów uzyskanych przed pierwszą dawką. W przypadku kohort pojedynczej dawki dane dla grupy placebo obejmują wszystkich uczestników; w przypadku kohort wielokrotnych dawek, dane dla grupy placebo przedstawiono w zależności od tego, czy uczestnicy przyjmowali lub nie przyjmowali stabilnej dawki podstawowej statynoterapii. I słupki reprezentują standardowe błędy. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad 6”