Przewlekly niezyt oskrzeli

Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica) Przyczyny. Przewlekły nieżyt oskrzeli może rozwijać się n tle często powtarzającego się ostrego nieżytu, który pozostawia za każdym razem pewne zmiany w błonie śluzowej oskrzeli. O wiele częściej spotyka się przewlekły nieżyt oskrzeli jako chorobę pierwotną u osób, które podczas wykonywania swego zawodu wdychają pył i dym drażniący błonę śluzową dróg oddechowych mechanicznie lub chemicznie. Zwłaszcza często zapadają na przewlekły nieżyt oskrzeli osoby pracujące w fabrykach bawełnianych, wełnianych, tytoniowych i innych, murarze, młynarze, piekarze, szlifierze itp. Zwłaszcza często cierpią na przewlekły nieżyt oskrzeli także osoby nadużywające tytoniu oraz, przebywające długo w lokalach zadymionych gdyż dym dochodzi podczas wdechu aż do oskrzelków, a zapalenie gardła, wywołane przez nadmierne palenie, stopniowo szerzy się ku dołowi na oskrzela. Continue reading „Przewlekly niezyt oskrzeli”

Niezyt oskrzeli Sluzowy

Nieżyt oskrzeli Śluzowy (bronchitis chronica mucosa) różni się od przewlekłego nieżytu suchego tym, że chorzy wykrztuszają więcej plwociny, która przy tym zawiera nieco więcej białych krwinek i jest mniej lepka. Postać tę cechują także silne napady kaszlu kończące się wykrztuszaniem niewielkiej ilości śluzowej plwociny. Nieżyt oskrzeli śluzowo – ropny (bronchitis chronica mucopurulenta) jest postacią najczęstszą. Plwocina w tej postaci jest śluzowo-ropna lub ropno-śluzowa i wydziela się w ilości niezbyt obfitej. Domieszkę krwi spostrzega się tylko w nieżycie pochodzenia przekrwiennego. Continue reading „Niezyt oskrzeli Sluzowy”

Rozpoznanie przewleklego niezytu oskrzeli

Rozpoznanie przewlekłego nieżytu oskrzeli przeważnie nie jest trudne. Przemawiają za nim kaszel suchy lub z plwociną bez zmian odgłosu opukowego (najwyżej odcień bębenkowy) w zakresie przylegania płuc oraz zmiany szmeru oddechowego i rzężenia, które nie są dźwięczne i są najobficiej słyszalne w dolnych częściach płuc po obu stronach. Dokładne badanie plwociny umożliwia określenie rodzaju nieżytu. Uwzględnienie wywiadów stanu innych narządów oraz konstytucji chorego wykrywa chorobę, na tle której rozwinął się nieżyt oskrzeli. Trzeba pamiętać, że za przewlekłym nieżytem oskrzeli może się ukrywać gruźlica płuc. Continue reading „Rozpoznanie przewleklego niezytu oskrzeli”

Leki zywiczne

Leki żywiczne i odkażające oraz darsonwalizacja ogólna zapobiegają równocześnie gnilnemu rozkładowi wydzieliny. W tym celu stosuję także dooskrzelowe wlewania ogrzanego roztworu 200.000 jednostek penicyliny w 20 ml fizjologicznego roztworu soli raz na 3-4 dni lub wziewania penicyliny do 50.000 jednostek do 3 razy dziennie co dzień. Jeżeli rozkład wydzieliny oskrzelowej jest wywołany przez zakażenie oskrzeli krętkami, poleca się leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem dożylnie lub stowarsolem wewnętrznie. Leczenie dożylnymi wstrzykiwaniami alkoholu wywiera na ilość, jakość oraz woń plwociny wpływ niestały i niepewny chociaż czasami widoczny (Anastazy Landau). Czasami wyraźną poprawę na dłuższy czas uzyskuje się przez wlewanie dooskrzelowe 10-20 ml 10% gomenolu lub eukaliptolu w oliwie lub lipjodolu raz na kilka dni. Continue reading „Leki zywiczne”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 3

Wyniki PCR były pozytywne dla B. pertussis, pozytywne dla B. parapertussis lub ujemne dla obu. Potencjalni pacjenci stanowili wszystkie dzieci, które były pozytywne pod względem krztuśca i negatywne w przypadku parapertylu w teście PCR podczas okresu badania i które otrzymywały dawkę DTaP w wieku od 47 do 84 miesięcy (ta dawka była uważana za piątą dawkę DTaP) przed PCR test został wykonany. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 3”

ZWEZENIE OSKRZELI

ZWĘŻENIE OSKRZELI (BRONCHOSTENOSIS) Przyczyny. Odróżnia się zwężenie oskrzeli organiczne i kurczowe. Zwężenie organiczne powstaje w skutek ucisku oskrzeli z zewnątrz, dostania się ciała obcego do oskrzeli lub na tle sprawy chorobowej, toczącej się w ścianie oskrzeli. Oskrzele może być uciśnięte z zewnątrz tętniakiem tętnicy głównej, wolem za mostkowym, powiększonymi gruczołami lub innym guzem śródpiersia, dużym wysiękiem osierdziowym, znacznie rozszerzonym lewym przedsionkiem serca u chorego ze zwężeniem lewego ujścia żylnego, ropniem przedkręgowym itd. Ze spraw toczących się w ścianie oskrzela w rachubę wchodzą rak blizny po owrzodzeniach kilowych, gruźliczych i in. Continue reading „ZWEZENIE OSKRZELI”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza

Długoterminowe rokowanie dla starszych pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza jest złe. Chemoimmunoterapia powoduje niski odsetek całkowitej remisji, a większość pacjentów ma nawrót. Zbadaliśmy, czy schemat indukcji zawierających fludarabinę poprawił całkowitą remisję i czy terapia podtrzymująca rytuksymabem wydłuża remisję. Metody
My losowo przydzieliliśmy pacjentów w wieku 60 lat lub starszych z chłoniakiem z komórek płaszcza, stadium II do IV, którzy nie kwalifikowali się do leczenia wysokimi dawkami do sześciu cykli rytuksymabu, fludarabiny i cyklofosfamidu (R-FC) co 28 dni lub do osiem cykli rytuksymabu, cyklofosfamidu, doksorubicyny, winkrystyny i prednizonu (R-CHOP) co 21 dni. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 8

Ponieważ uważamy, że takie niezamierzone czynniki zakłócające były prawdopodobnie większym źródłem uprzedzeń niż te, które byliśmy w stanie zmierzyć, uznaliśmy, że analiza obejmująca kontrole negatywne dla PCR jest bardziej informatywna. Nasze badanie ma kilka ważnych zalet. Jednym z nich było porównanie dzieci pozytywnych względem PCR z dwoma zestawami kontrolnymi i uzyskano podobne wyniki przy każdym porównaniu. Innym było to, że mieliśmy dokładną historię dotyczącą liczby dawek otrzymanej szczepionki i czasu szczepienia oraz niemal kompletnych danych demograficznych dla dzieci pozytywnych pod względem PCR i kontroli. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 8”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 6

Wyjściowa charakterystyka pacjentów włączonych do analizy podstawowej. Od stycznia 2004 r. Do października 2010 r. Losowo 560 pacjentów z ośmiu krajów zostało losowo przydzielonych do chemioterapii za pomocą R-CHOP lub R-FC; 532 z tych pacjentów włączono do analizy zamiar-do-leczenia, a 485 włączono do analizy pierwotnej (Figura 1A). Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 6”

Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 3

Projekt badania przedstawiono na ryc. 1S w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem, który jest również dostępny pod adresem. Dorośli z rozpoznaniem ciężkiej niedokrwistości aplastycznej, zdefiniowanej według standardowych kryteriów, 13 i trombocytopenii (liczba płytek, .30,000 na milimetr sześcienny), która utrzymywała się po jednym lub kilku cyklach leczenia z ATG koni i królików oraz cyklosporyną, kwalifikowali się do udziału w badaniu badanie. Continue reading „Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 3”