Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie

Tężyczkę można uzyskać doświadczalnie, jeżeli sztuczni obniżymy zawartość wapnia we krwi przez wprowadzenie normalnym zwierzętom np. cytrynianu sodowego. Cytrynian sodu łączy się wtedy z wapniem krwi i powstaje nierozpuszczalny cytrynian wapnia. Występuje wtedy zubożenie krwi w wapń, co prowadzi do powstawania skurczów tężyczkowych, identycznych ze skurczami powstałymi po usunięciu przytarczyczek. Bezpośrednią więc przyczyną powstawania tężyczki jest zmniejszenie się zawartości wapnia zjonizowanego we krwi, gdyż jony wapnia zmniejszają pobudliwość komórek. Continue reading „Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie”

Wspólne objawy ostrej gruzlicy prosówkowej

Wspólnymi objawami ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris acuta) i ostrego nieżytu oskrzelków są: wybitna duszność i sinica, gorączka i objawy nieżytu oskrzeli. Za nieżytem oskrzelków przemawia siedziba nieżytu przeważnie w dolnych częściach płuc, za gruźlicą prosówkową – przewaga nieżytu oskrzeli w górnych płatach, obecność dawnych ognisk gruźliczych (w płucach, gruczołach, stawach itd.), usposobienie wrodzone do gruźlicy, częste stykanie się z chorymi na gruźlicę, obrzmienie śledziony, gruzełki prosowate w naczyniówce oczu, większa skłonność do potów, w dalszym przebiegu choroby prątki gruźlicy w plwocinie. W rozpoznaniu może dopomóc radiologiczne badanie klatki piersiowej, które w gruźlicy prosówkowej wykrywa rozsiane drobne cienie. Rokowanie w ostrym nieżycie oskrzelków jest zawsze bardzo poważne, zwłaszcza u dzieci, u osób starszych, u garbatych i u chorych na serce. Zapobieganie. Continue reading „Wspólne objawy ostrej gruzlicy prosówkowej”

Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala

Dla hamowania rozkładu wydzieliny, prócz leków odkażających drogi oddechowe, klinicyści francuscy polecają nalewkę czosnkową po 20-40 kropli na dobę. Czosnek wydziela się przez drogi oddechowe i ma działać tutaj odkażająco. Józef Felix badał właściwości bakteriobójcze alkoholowego wyciągu czosnku w stosunku do pałeczki okrężnicy, gronkowca ropotwórczego złocistego, pałeczki ropy błękitnej (bacillus pyocyaneus), pałeczki gałęzistej (bacillus racimosus) i paciorkowca ropotwórczego. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi okazało się, że czosnek nie działa ani bakteriobójczo, ani hamująco. Zupełnie słusznie twierdzi wobec tego Felix, że działanie skuteczne czosnku w zapaleniu gnilnym oskrzeli musi polegać na farmakodynamicznych właściwościach składników jeszcze nieznanych w nim zawartych. Continue reading „Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala”

Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych

Objawy wrodzonych torbieli płuc są odmienne u dzieci i u dorosłych. U niemowląt i we wczesnym dzieciństwie na pierwszy plan wysuwają się duszność i sinica. Duszność bywa stała, wzmagająca się podczas wysiłków lub mierna, lub też objawiająca się w postaci kilkuminutowych napadów, Towarzyszy jej stała lub napadowa sinica. W razie zakażenia torbieli dołączają się kaszel z odpluwaniem i stany podgorączkowe. Duże torbiele mogą wywoływać objawy fizyczne odmy opłucnej. Continue reading „Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 4

W przypadku analizy pierwotnej uwarunkowaliśmy model logistyczny na blokach czasu kalendarzowego (corocznie od 2006 r. Do 2009 r. Przed epidemią, kwartał za pierwszy kwartał 2010 r., A następnie co miesiąc w czasie epidemii). Zawarliśmy zmienne towarzyszące w celu dostosowania do wieku (od 4 do <7, 7 do <10 i od 10 do 12 lat), płci, kliniki medycznej (49 klinik zagregowanych w 12 obszarów usługowych) oraz rasy lub grupy etnicznej (u dzieci, dla których dane były dostępne lub z imputowanych prawdopodobieństw). Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 4”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 5

Wyliczyliśmy, że potrzebowalibyśmy w sumie 570 pacjentów (pozwalających na wypłatę z badania), i że do 240 zdarzeń, z dostosowaniem do sekwencyjnego projektu (rys. S2A w dodatkowym dodatku), potrzebowalibyśmy porównaj czas trwania remisji z dwoma schematami leczenia podtrzymującego. Jak określono w protokole, pierwotna analiza obejmowała pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza w stadium II do IV, którzy przeszli randomizację i rozpoczęli leczenie zgodnie z wynikiem randomizacji; dane dla pacjentów otrzymujących leczenie podtrzymujące, którzy rozpoczęli terapię przeciw chłoniakom bez progresji, byli cenzurowani w momencie złamania protokołu. Wszystkie drugorzędne analizy skuteczności przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, z pominięciem wszystkich pacjentów, którzy zostali objęci randomizacją, a naruszenia protokołów. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 5”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 4

Otwarta terapia podtrzymująca rozpoczęła się natychmiast po dacie drugiej randomizacji i trwała do progresji. Rytuksymab był kontynuowany w dawce 375 mg na metr kwadratowy co 2 miesiące. Standardowy interferon alfa podawano podskórnie w dawce 3 milionów jednostek trzy razy w tygodniu; pegylowany interferon alfa podawano w dawce .g na kilogram masy ciała na tydzień. W przypadku wystąpienia toksycznego działania klasy 2 lub 3 dawkę zmniejszono o 30 do 50%; w przypadku jakiegokolwiek toksycznego działania klasy 4 leczenie interferonem alfa było przerywane aż do wyzdrowienia, a następnie wznowione po 50% poprzedniej dawki i stopniowo zwiększane, jeśli nie wystąpiły poważne zdarzenia niepożądane. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 4”

Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad

Jednak większość tych prób była ograniczona do populacji wysokiego ryzyka i nie były one w stanie wykryć małych, ale klinicznie istotnych różnic w śmiertelności.4-7 Przedstawiamy wyniki dużego, wieloośrodkowego, pragmatycznego, randomizowanego badania z udziałem pacjentów hospitalizowanych wymagających transfuzji czerwonych krwinek. Naszym celem było ustalenie, czy śmiertelność wewnątrzszpitalna wśród pacjentów wymagających transfuzji była niższa wśród osób, które otrzymały krew po krótkotrwałym przechowywaniu niż wśród osób, które otrzymywały krew po długim przechowywaniu.
Metody
Projekt badania
W badaniu Informuj o świeżości a starszym krowie komorowym (INFORM), wyznaczyliśmy pacjentów hospitalizowanych do przyjmowania transfuzji najświeższych krwinek czerwonych w ekwipunku (grupa krótkoterminowego przechowywania) lub najstarszych dostępnych krwinek czerwonych (grupa długoterminowego przechowywania). 8 Komitet sterujący opracował protokół próbny, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Centrum Monitorowania Transfuzji McMastera było sponsorem i centrum koordynującym badanie i było odpowiedzialne za projekt randomizacji, koordynację gromadzenia danych i zarządzanie danymi, walidację danych, analizy i koordynację w ośrodku badawczym. Continue reading „Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad”

Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint

Inhibitory punktów kontrolnych mają poprawione wyniki kliniczne związane z licznymi nowotworami, ale mogą wystąpić wysokiej jakości, immunologiczne zdarzenia niepożądane, szczególnie w przypadku immunoterapii skojarzonej. Zgłaszamy przypadki dwóch pacjentów z czerniakiem, u których rozwinęło się śmiertelne zapalenie mięśnia sercowego po leczeniu ipilimumabem i niwolumabem. U obu pacjentów wystąpił rozwój miopatii z rabdomiolizą, wczesną postępującą i oporną na leczenie niestabilnością elektryczną serca oraz zapalenie mięśnia sercowego z silną obecnością nacieków komórek T i makrofagów. Selektywne klonalne populacje limfocytów T naciekające mięsień sercowy były identyczne z tymi obecnymi w nowotworach i mięśniach szkieletowych. Badania dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii pokazują, że zapalenie mięśnia sercowego występowało u 0,27% pacjentów leczonych kombinacją ipilimumabu i niwolumabu, co sugeruje, że nasi pacjenci mieli rzadką, potencjalnie śmiertelną, reakcję lekową wywołaną komórkami T. Continue reading „Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint”