Nadczynnosc przytarczyczek

Nadczynność przytarczyczek Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, jeżeli podamy nadmierne ilości hormonu z przytarczyczek lub jeżeli wystąpi ich nadczynność. Powstają wtedy ciężkie zaburzenia, związane ze zwiększeniem się zawartości wapnia we krwi, ,dochodzącym o 20-30 mg%. Występują wtedy wymioty, biegunki, znaczne zwiększenie się lepkości krwi, senność, apatia i obniżenie pobudliwości. Równolegle do zwiększenia się zawartości wapnia we krwi wzrasta jego wydalanie z moczem. Wzmaga się również wtedy wydalanie fosforu, którego zawartość we krwi spada . Continue reading „Nadczynnosc przytarczyczek”

Wspólzaleznosc przytarczyczek

Współzależność przytarczyczek- z innymi gruczołami wewnętrznego wydzielenia Zależności czynności przytarczyczek od układu wegetatywnego innych gruczołów wewnętrznego wydzielania nie udało się jeszcze ostatecznie ustalić, Wiadomo jednak, że w ostitis fibrosa generalisata mogą występować zmiany w przysadce mózgowej w postaci gruczolaka zasadochłonnego. NII- leży więc przyjąć, że przysadka mózgowa reguluje czynność przytarczyczek przez swój nadrzędny hormon. Istotnie, udało się stwierdzić w doświadczeniach, że u zwierząt, którym usunięto przysadkę mózgową, powstają zmiany zwyrodnieniowe przytarczyczek; prócz tego hormon nadrzędny przysadki mózgowej nie wpływa na poziom wapnia we krwi u zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami. Stwierdzono także, że w akromegalii przytarczyczki ulegają powiększeniu. Również stwierdzono doświadczalnie, że po usunięciu przytarczyczek powiększa się tarczyca. Continue reading „Wspólzaleznosc przytarczyczek”

Choroba przebiega z suchym kaszlem lub z odpluwaniem

Choroba przebiega z suchym kaszlem lub ż odpluwaniem. Zależnie od właściwości plwociny odróżnia się nieżyt oskrzeli śluzowy, śluzowo-ropny, śluzotokowy dychawiczny, śluzoropotok oskrzelowy, zapalenie włóknikowe oraz zapalenie gnilne. Przewlekły nieżyt oskrzeli suchy (bronchitis chroriica sicca) został opisany przez wybitnego klinicystę francuskiego Laenneca. Toteż tę postać przewlekłego nieżytu zwą także bronchitis Laenneci. Najczęściej spostrzega się ją u osób starszych na tle pewnego usposobienia konstytucyjnego. Continue reading „Choroba przebiega z suchym kaszlem lub z odpluwaniem”

Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli

Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli opiera się na obecności objawów nieżytu oskrzeli i znamiennej cuchnącej plwociny. Rozpoznanie różnicowe z rozszerzeniem oskrzeli i zgorzelą płuc omówię w odpowiednich rozdziałach. Rokowanie. Rokować w gnilnym zapaleniu oskrzeli trzeba zawsze bardzo ostrożnie, gdyż choroba tylko rzadko kończy się zupełnym wyleczeniem, zwykle przewleka się i wjedzie nieraz do przewlekłego zatrucia oraz do wtórnych zmian w płucach, a następnie w sercu. Leczenie w gnilnym zapaleniu oskrzeli powinno być przede wszystkim przyczynowe. Continue reading „Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli”

Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. Bez badania, radiologicznego płuc nieraz bardzo trudno odróżnić rozszerzenie oskrzeli od przewlekłego nieżytu oskrzeli. W przypadkach rozszerzeń niedużych z wydzieliną obraz kliniczny może być zupełnie taki sam jak w przewlekłym nieżycie oskrzeli lub w zapaleniu gnilnym oskrzeli, gdy rozkład gnilny wydzieliny w rozszerzonym miejscu jest wybitniejszy. W przypadku dłużej trwającego zapalenia gnilnego oskrzeli już samo przez się jest bardzo prawdopodobne istnienie rozszerzenia oskrzeli. W różnicowaniu czasami dopomaga postępowanie Quinokego polegające na badaniu chorego w różnych położeniach ciała. Continue reading „Rozpoznanie róznicowe”

Torbiele

Torbiele tego pochodzenia z wiekiem powiększają się rozwój, bowiem pęcherzyków płucnych nie nadąża w tych przypadkach za powiększeniem pojemności klatki piersiowej. W powstawaniu wrodzonych torbieli płuc odgrywają rolę także wpływy dziedziczne. Przemawiają za tym przypadki zmian torbielowatych w płucach u kilku członków tej samej rodziny, a także częstą obecność u tych osób innych zboczeń w płucach i w innych narządach w postaci np. zaburzeń rozwojowych w układzie kostnym (szczególnie liczne chrzęstniaki, rozszczepienie kręgosłupa, nadliczbowe palce itp.), przepukliny przeponowej, dodatkowego płata płucnego z torbielami itp. Torbiele płuc spostrzegane we wczesnym dzieciństwie są prawie zawsze wrodzone, w przeciwieństwie do torbieli u dorosłych, torbiele są przeważnie zmianą nabytą. Continue reading „Torbiele”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 2

W kilku wcześniejszych badaniach badano schematy leczenia fludarabiną, które wykazały wysoką skuteczność w chłoniaku grudkowym i nawrotowym chłoniaku z komórek płaszcza.4-7. Badanie połączenia fludarabiny, cyklofosfamidu z mitoksantronem lub bez oraz rytuksymabu dało obiecujące wyniki.8 Biorąc pod uwagę ryzyko działań niepożądanych dotyczących serca u starszych pacjentów, szczególnie korzystne były terapie, w których wykluczono antracykliny. Leczenie podtrzymujące interferonem alfa wykazało tendencję do przedłużania przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza i dlatego zostało uznane za standardową terapię w poprzednim badaniu9. Terapia podtrzymująca rytuksymabem znacznie poprawiła czas trwania odpowiedzi u pacjentów z nawrotowym pęcherzykiem. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 2”

Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint cd

Każdy z nich otrzymał ipilimumab i niwolumab w badaniach klinicznych (NCT02320058 i NCT02224781). Analiza histopatologiczna serca u Pacjenta wykazała intensywny, niejednolity naciek limfocytarny w mięśniu sercowym, który również obejmował zatokę sercową i węzły przedsionkowo-komorowe (Figura 1C). Nie odnotowano eozynofilowych ziarniaków ani olbrzymich komórek. Podobnie, mięśnie szkieletowe wykazały zniszczenie limfocytów izolowanych miocytów (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Continue reading „Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint cd”

Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint ad 6

Pod tym względem glukokortykoidy o wysokiej dawce wydawały się stępić trwające zapalenie i miały wpływ na obniżenie poziomu fosfokinazy kreatynowej i troponiny, ale dane nie są zgodne z dyrektywą. Staraliśmy się mechanistycznie scharakteryzować te nieprawidłowe reakcje odpornościowe. Warto zauważyć, że tkanka mięśni poprzecznie prążkowanych (serca i szkieletu) i nowotwór były jedynymi uszkodzonymi tkankami. U wszystkich typów tkanek obserwowano silne nacieki limfocytów T, aktywację i ekspansję klonalną ze wskazaniami wspólnych receptorów komórek T o wysokiej częstotliwości. Istnieje kilka możliwych mechanizmów obserwowanych efektów toksycznych. Continue reading „Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint ad 6”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad 7

Wpływ na poziomy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) w lipoproteinie, według grupy badanej i kohorty dawki. Poniżej przedstawiono efekty (średnie zmiany procentowe w stosunku do wartości wyjściowej) inliziranu lub placebo na poziom cholesterolu LDL w surowicy w czasie. Wartości wyjściowe były średnią wszystkich pomiarów przeprowadzonych przed pierwszą dawką. W przypadku kohort pojedynczej dawki dane dla grupy placebo obejmują wszystkich uczestników; w przypadku kohort wielokrotnych dawek, dane dla grupy placebo przedstawiono w zależności od tego, czy uczestnicy przyjmowali lub nie przyjmowali stabilnej dawki podstawowej statynoterapii. I słupki reprezentują standardowe błędy. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad 7”