Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom

Wprowadzenie parathormonu zwierzętom i ludziom powoduje zwiększenie się fosforanów w moczu (-phospha turia). Brak w ustroju parathormonu zmniejsza wydalanie kwasu fosforowego z moczem, w związku z czym nagromadza się on we krwi. Wzrost poziomu kwasu fosforowego we krwi powoduje spadek w niej jonów wapnia i powstaje tężyczka. Brak hormonu przy tarczy czek powoduje w ustroju inne jeszcze zmiany. Po usunięciu bowiem przytarczyczek powstaje zwiększone zapotrzebowanie przez tkanki cukru. Continue reading „Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom”

Cialo czynne przytarczyczek

Ciało czynne przytarczyczek Collipouii udało się wyosobnić ciało czynne z przytarczyczek, nazwane przez niego parathormonem, które nie tylko usuwa tężyczkę; ale podnosi także poziom wapnia we krwi do normy i utrzymuje w zdrowiu zwierzęta pozbawione przytarczyczek. Parathormon jest związkiem białkowym, podlegającym strawieniu pepsyną i trypsyną, dlatego podawany doustnie nie działa. Hormon przytarczyczek nie został dotychczas wyosobniony w postaci krystalicznej. Parathormon reguluje zawartość wapnia we krwi. Mechanizm działania parathormonu polega na tym, że hormon ten zwiększa przechodzenie przez nerkę do moczu kwasu fosforowego. Continue reading „Cialo czynne przytarczyczek”

Nablonek waleczkowy

Nabłonek wałeczkowy zostaje z czasem zastąpiony przez nabłonek płaski, wszystkie zaś warstwy ściany ulegają zanikowi. Ze ściany oskrzeli może wreszcie pozostać tylko błona włóknista. Jest to okres zanikowy przewlekłego zapalenia oskrzeli (bronchitis chronica atrophica). Zmiany zanikowe są nierównomierne. W miejscach znaczniejszego zaniku ściana oskrzeli łatwo się rozciąga. Continue reading „Nablonek waleczkowy”

Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli

Doniosłą rolę w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywają także zmiany w budowie ścian oskrzeli, zależne od przewlekłego ich nieżytu, a w przewlekłych chorobach płuc, zwłaszcza, powikłanych zrostami opłucnymi, kurczenie się tworzącej się tkanki łącznej, która pociąga za sobą ścianę oskrzeli na zewnątrz. Wrodzona słabość ścian oskrzeli może również usposabiać do powstania rozszerzenia oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli może powstawać także na tle ucisk oskrzela z zewnątrz przez tętniak, guz itp. Opisano przypadki (w naszym piśmiennictwie Anastazy Landdu), w których rozszerzenie oskrzeli powstało bardzo szybko w przebiegu ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego na tle zmian w ścianach oskrzeli 1 w tkance śródmiąższowe j (brone heetasis aeuta) aby te rozszerzenia oskrzeli spostrzega się przeważnie w dolnym płacie prawego płuca, w którym sprawy chorobowe, prócz gruźlicy, sadowią się częściej niż w innych płatach. W górnych płatac h rozszerzenie oskrzeli powstaje najczęściej na tle śródmiąższowego zapalenia płuc i zwłóknienia (fibrosis pulmonum) w gruźlicy, zwłaszcza zaś w kile oraz w innych sprawach chorobowych. Continue reading „Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 3

Wyniki PCR były pozytywne dla B. pertussis, pozytywne dla B. parapertussis lub ujemne dla obu. Potencjalni pacjenci stanowili wszystkie dzieci, które były pozytywne pod względem krztuśca i negatywne w przypadku parapertylu w teście PCR podczas okresu badania i które otrzymywały dawkę DTaP w wieku od 47 do 84 miesięcy (ta dawka była uważana za piątą dawkę DTaP) przed PCR test został wykonany. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 3”

ZWEZENIE OSKRZELI

ZWĘŻENIE OSKRZELI (BRONCHOSTENOSIS) Przyczyny. Odróżnia się zwężenie oskrzeli organiczne i kurczowe. Zwężenie organiczne powstaje w skutek ucisku oskrzeli z zewnątrz, dostania się ciała obcego do oskrzeli lub na tle sprawy chorobowej, toczącej się w ścianie oskrzeli. Oskrzele może być uciśnięte z zewnątrz tętniakiem tętnicy głównej, wolem za mostkowym, powiększonymi gruczołami lub innym guzem śródpiersia, dużym wysiękiem osierdziowym, znacznie rozszerzonym lewym przedsionkiem serca u chorego ze zwężeniem lewego ujścia żylnego, ropniem przedkręgowym itd. Ze spraw toczących się w ścianie oskrzela w rachubę wchodzą rak blizny po owrzodzeniach kilowych, gruźliczych i in. Continue reading „ZWEZENIE OSKRZELI”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 2

W kilku wcześniejszych badaniach badano schematy leczenia fludarabiną, które wykazały wysoką skuteczność w chłoniaku grudkowym i nawrotowym chłoniaku z komórek płaszcza.4-7. Badanie połączenia fludarabiny, cyklofosfamidu z mitoksantronem lub bez oraz rytuksymabu dało obiecujące wyniki.8 Biorąc pod uwagę ryzyko działań niepożądanych dotyczących serca u starszych pacjentów, szczególnie korzystne były terapie, w których wykluczono antracykliny. Leczenie podtrzymujące interferonem alfa wykazało tendencję do przedłużania przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza i dlatego zostało uznane za standardową terapię w poprzednim badaniu9. Terapia podtrzymująca rytuksymabem znacznie poprawiła czas trwania odpowiedzi u pacjentów z nawrotowym pęcherzykiem. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 2”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7

Warto zauważyć, że 29 pacjentów (10%), którzy otrzymali R-FC, zmarło podczas remisji, w porównaniu z 11 (4%), którzy otrzymali R-CHOP. Ze względu na zaobserwowaną różnicę w całkowitym przeżyciu niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił zamknięcie grupy R-FC. Tabela 2. Tabela 2. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7”

Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad 7

W analizie pierwotnej i wtórnej nie zaobserwowano korzyści świeższej krwi, co było zgodne z wcześniej określonymi podgrupami i podgrupami wysokiego ryzyka. Dolna granica 95% przedziału ufności dla ilorazu szans dla śmiertelności wewnątrzszpitalnej (tj. 0,95) zapewniła, że transfuzja starszych krwinek czerwonych prawdopodobnie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zgonu. W osobnej analizie eksploracyjnej nie stwierdziliśmy związku między analizą wieku krwi jako zmienną ciągłą a śmiertelnością wewnątrzszpitalną. Badacze zbadali potencjalne korzyści z transfuzji świeżej krwi w co najmniej 13 badaniach z randomizacją, w tym dotyczących noworodków, dzieci, pacjentów na OIOM oraz osób poddawanych operacji kardiochirurgicznej.4-7,10,15-22 Żadne z tych badań nie wykazało korzyść z transfuzji świeżej krwi. Continue reading „Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad 7”

Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint cd

Każdy z nich otrzymał ipilimumab i niwolumab w badaniach klinicznych (NCT02320058 i NCT02224781). Analiza histopatologiczna serca u Pacjenta wykazała intensywny, niejednolity naciek limfocytarny w mięśniu sercowym, który również obejmował zatokę sercową i węzły przedsionkowo-komorowe (Figura 1C). Nie odnotowano eozynofilowych ziarniaków ani olbrzymich komórek. Podobnie, mięśnie szkieletowe wykazały zniszczenie limfocytów izolowanych miocytów (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Continue reading „Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint cd”