Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji ad

Jednak większość tych prób była ograniczona do populacji wysokiego ryzyka i nie były one w stanie wykryć małych, ale klinicznie istotnych różnic w śmiertelności.4-7 Przedstawiamy wyniki dużego, wieloośrodkowego, pragmatycznego, randomizowanego badania z udziałem pacjentów hospitalizowanych wymagających transfuzji czerwonych krwinek. Naszym celem było ustalenie, czy śmiertelność wewnątrzszpitalna wśród pacjentów wymagających transfuzji była niższa wśród osób, które otrzymały krew po krótkotrwałym przechowywaniu niż wśród osób, które otrzymywały krew po długim przechowywaniu.
Metody
Projekt badania
W badaniu Informuj o świeżości a starszym krowie komorowym (INFORM), wyznaczyliśmy pacjentów hospitalizowanych do przyjmowania transfuzji najświeższych krwinek czerwonych w ekwipunku (grupa krótkoterminowego przechowywania) lub najstarszych dostępnych krwinek czerwonych (grupa długoterminowego przechowywania). 8 Komitet sterujący opracował protokół próbny, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Centrum Monitorowania Transfuzji McMastera było sponsorem i centrum koordynującym badanie i było odpowiedzialne za projekt randomizacji, koordynację gromadzenia danych i zarządzanie danymi, walidację danych, analizy i koordynację w ośrodku badawczym. Komitet sterujący zapewnia kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu.
Proces został sfinansowany przez kanadyjskie instytuty badań nad zdrowiem, kanadyjskie służby krwi i kanadyjską służbę zdrowia. Żadne ze źródeł finansowania nie miało roli w projektowaniu lub prowadzeniu procesu, gromadzeniu danych, analizach lub przygotowywaniu manuskryptów. Komisja ds. Oceny etycznej w każdym ośrodku badawczym zatwierdziła badanie i uchyliła potrzebę indywidualnej zgody pacjenta, ponieważ wszyscy pacjenci otrzymali leczenie zgodne z obecnym standardem opieki, w tym maksymalny czas przechowywania krwi wynoszący 35 lub 42 dni, w zależności od centrum badań.
Populacja pacjentów
Pacjenci hospitalizowani, którzy ukończyli 18 rok życia i wymagali transfuzji czerwonych krwinek, kwalifikowali się. Pacjenci byli wykluczani, jeśli oczekiwano, że otrzymają masową transfuzję (wniosek dotyczący 10 lub więcej jednostek czerwonych krwinek jednocześnie), wymaganą krew, która nie została dopasowana krzyżowo, wymagała autologicznej lub ukierunkowanej transfuzji lub miała wskazania do świeżości – tylko transfuzja czerwonych krwinek. Niektórych pacjentów z alloimmunogennymi antygenami czerwonych krwinek wykluczono, jeśli trudno byłoby znaleźć kompatybilną krew. Pacjenci byli rekrutowani z sześciu szpitali w czterech krajach (Australii, Kanadzie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych). W ośrodku badawczym w USA pacjenci poddawani operacji kardiochirurgicznej zostali wykluczeni z powodu konkurencyjnego badania, 9 oraz w jednym kanadyjskim ośrodku badawczym, pacjenci na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) zostali wykluczeni do czasu ukończenia konkurencyjnego badania w sierpniu 2014 r.5
Randomizacja i interwencja
Randomizacja została przeprowadzona przez personel szpitalnego banku krwi po otrzymaniu wniosku o transfuzję. Pacjenci zostali przydzieleni w stosunku 1: 2 do pobierania krwi, która była przechowywana przez najkrótszy okres (grupa krótkoterminowego przechowywania) lub przez najdłuższy okres czasu (grupa długoterminowego przechowywania). Przyporządkowanie grupy badawczej przeprowadzono przy użyciu wygenerowanego komputerowo planu randomizacji podzielonego według centrum badania i rodzaju krwi pacjenta (A, B, AB lub O)
[przypisy: metafen ulotka, skrzypolen, kreatynina gfr ]

Powiązane tematy z artykułem: kreatynina gfr metafen ulotka skrzypolen