Wpływ krótkoterminowego vs. długoterminowego przechowywania krwi na śmiertelność po transfuzji czesc 4

Zmodyfikowano granicę zatrzymania Haybittle-Peto (tj. 4 i 3 SD, gdy odpowiednio zebrano 50% i 75% zdarzeń). Jeśli próg został przekroczony, testy potwierdzające zostaną powtórzone 3 miesiące później. Nie dokonano korekty ostatecznego poziomu istotności ze względu na wysoce konserwatywną zasadę zatrzymania. Podstawowa analiza opierała się na zmodyfikowanej zasadzie zamiaru leczenia, która obejmowała pacjentów z krwią typu A lub O oraz wykluczonych pacjentów, którzy nie byli hospitalizowani lub nie otrzymywali transfuzji krwi. W analizie uwzględniono tylko dane z pierwszego przyjęcia pacjenta. Pacjentów obserwowano aż do śmierci lub wypisu w szpitalu. Dane dla pacjentów poddanych randomizacji pod koniec okresu naliczania były cenzorowane po 30 dniach obserwacji, jeśli były jeszcze hospitalizowane; tacy pacjenci byli wymienieni w analizach binarnych jako żyjący. Powtórzyliśmy wszystkie analizy obejmujące pacjentów z krwią typu A lub O jako analizy wtórne dla pacjentów z dowolną grupą krwi.
Model logistyczno-regresyjny był wyposażony w śmierć szpitalną jako wynik, a stratyfikowany według centrum badania i krwi pacjenta11. Uzyskaliśmy iloraz szans i 95% przedział ufności z tego modelu. Użyliśmy testu Walda do oceny hipotezy zerowej braku różnic między grupami w zakresie śmiertelności wewnątrzszpitalnej. Analiza wtórna została oparta na modelu regresji Coxa między przerwą w przyjęciu a śmiercią wewnątrzszpitalną, która była dostosowana do wszystkich pacjentów z krwią typu A lub O i stratyfikowana zgodnie z centrum badania i grupą krwi pacjenta. Diagnostyka modeli dla założeń dotyczących proporcjonalnych zagrożeń została oparta na resztach Schoenfelda i związanych z nimi testach. 13,13 Skumulowane prawdopodobieństwo zgonu wewnątrzszpitalnego oszacowano nieparametrycznie, a wypis ze szpitala traktowano jako ryzyko konkurencyjne.
Wykonano analizy podgrup w celu oceny jednorodności efektu leczenia w ośrodkach badawczych, krajach, typach krwi i głównych kategoriach rozpoznania (choroba sercowo-naczyniowa, rak, uraz, choroby układu trawiennego i inne ). Dla pacjentów z krwią typu A lub O wprowadzono cztery modele regresji logistycznej, w tym główne efekty dla każdej zmiennej grupowej i okres interakcji między wskaźnikiem leczenia a zmienną grupy. Analizy pierwotne i wtórne przeprowadzono również dla trzech wcześniej określonych podgrup wysokiego ryzyka kohorty badania: pacjentów poddawanych chirurgii sercowo-naczyniowej, osób przyjętych na oddział intensywnej terapii oraz chorych na raka.
Przeprowadzono dodatkowe analizy eksploracyjne w celu dalszej oceny wpływu czasu przechowywania na śmiertelność wewnątrzszpitalną. Modele regresji Coxa dopasowano tak, aby zawierały zależną od czasu współzmienną reprezentującą maksymalny czas przechowywania jednostek czerwonych krwinek otrzymanych i podzielonych na warstewki zgodnie z centrum badania, grupą krwi i skumulowaną liczbą otrzymanych jednostek krwi; ta ostatnia zmienna stratyfikacyjna jest potencjalnym czynnikiem zakłócającym, ponieważ pacjenci wymagający większej liczby jednostek są narażeni na zwiększone ryzyko ekspozycji na starszą krew i śmierć. Dodatkowa analiza wykorzystała skumulowany średni czas przechowywania otrzymanych jednostek.
Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute)
[przypisy: synvisc one cena, skrzypolen, gruczoły apokrynowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gruczoły apokrynowe skrzypolen synvisc one cena